Szkolenia zamknięte

Kształtowanie postaw uczniów (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Postawy jako składnik kompetencji kluczowych
• Kształtowanie postaw w podstawie programowej kształcenia ogólnego
• Komponent intelektualny, emocjonalny i działaniowy postaw
• Uwrażliwianie uczniów na wartości (karty wartości, tabela wartości)
• Mechanizmy kształtowania i zmiany postaw (generalizowanie, identyfikacja, dysonans poznawczy)
• Modelowanie postaw przez nauczycieli

Czytaj więcej

Innowacje w edukacji (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Innowacje w prawie oświatowym
• Grywalizacja jako sposób na aktywizację uczniów
• Przykłady prostych gier
• Wizualizacja – edukacja dla pokolenia wzrokowców
• Tutoring i coaching – metody pracy indywidualnej z uczniami; podobieństwa i różnice
• Pytania rozwijające myślenie

Czytaj więcej

Gamifikacja w edukacji (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Mechanika gier
• Proste gry edukacyjne
• Wykorzystanie gier w realizacji treści podstawy programowej
• Gry w utrwalaniu materiału
• Gry a kompetencje kluczowe
• Uczniowie twórcami gier

Czytaj więcej

Odpowiedzialność prawna nauczycieli (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Obowiązki nauczyciela jako pracownika
• Rodzaje odpowiedzialności prawnej
• Odpowiedzialność pracownicza oparta o Kodeks pracy (odpowiedzialność porządkowa i materialna)
• Odpowiedzialność pracownicza wynikająca z Karty Nauczyciela (odpowiedzialność dyscyplinarna)
• Odpowiedzialność cywilna nauczyciela
• Odpowiedzialność karna
• Przykłady zachowań nauczycieli, w których może dojść do naruszenia obowiązków uzasadniających odpowiedzialność prawną

Czytaj więcej

Alternatywne metody oceniania uczniów (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przyjazne mózgowi, niestresujące metody oceniania
• Ocenianie pozwalające integrować i utrwalać wiedzę
• Ocenianie pozwalające rozwijać umiejętności uczniów
• Ocenianie rozwijające kompetencje kluczowe
• Ocenianie rozwijające myślenie uczniów
• Angażowanie uczniów w proces oceniania
• Ocenianie rozwijające współpracę uczniów z nauczycielem

Czytaj więcej

Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
• Dokumentowanie postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
• Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
• Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

Czytaj więcej

Przyjazna komunikacja (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli / pracowników niepedagogicznych

• Proces komunikacji i jego składowe
• Proces komunikacji w modelu Schulza von Thuna – kwadrat komunikacyjny
• Komunikaty zespolone i bariery w odbiorze informacji
• Trzy kroki odbioru informacji
• Skuteczny, asertywny komunikat „ja”
• Informacja zwrotna w modelu FUKO
• Istota komunikacji bez przemocy (NVC)
• Komunikacja w modelu: wygrana – wygrana
• Komunikat SUPP – wyrażanie swoich potrzeb
• Techniki aktywnego słuchania – podstawa zrozumienia drugiego człowieka

Czytaj więcej

Asertywne reagowanie w sytuacjach konfliktowych (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli / pracowników niepedagogicznych

• Konflikt i jego fazy
• Zapobieganie konfliktom – „głaskologia” w praktyce
• Przekonania blokujące – podstawowy błąd atrybucji
• Zmiana przekonań blokujących w otwierające
• Żądania a potrzeby – żądania jako źródło konfliktów
• Chmura konfliktu – narzędzie do rozwiązywania konfliktów w modelu: wygrana – wygrana
• Analiza transakcyjna – skrzyżowane komunikaty jako przyczyna konfliktów
• Gry psychologiczne w pracy – jak nie dać się wciągnąć w grę
• Pogłębione rozumienie asertywności
• Reagowanie na agresywne zachowania
• Sztuka asertywnego stawiania granic
• Dawanie wpływu w modelu: TY-MY-JA

Czytaj więcej

Kreatywni uczniowie, kreatywne lekcje (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Istota kreatywności
• Fakty i mity o kreatywności
• Trening kreatywności w 5 krokach
• Kreatywność na wszystkich przedmiotach szkolnych
• Przykłady konkretnych zadań i ćwiczeń kreatywnych

Czytaj więcej