wychowanie, opieka, profilaktyka

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Kształtowanie postaw uczniów (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Postawy jako składnik kompetencji kluczowych
• Kształtowanie postaw w podstawie programowej kształcenia ogólnego
• Komponent intelektualny, emocjonalny i działaniowy postaw
• Uwrażliwianie uczniów na wartości (karty wartości, tabela wartości)
• Mechanizmy kształtowania i zmiany postaw (generalizowanie, identyfikacja, dysonans poznawczy)
• Modelowanie postaw przez nauczycieli

Czytaj więcej

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Co dzieje się, gdy człowiek zaniecha konstytuowania systemu norm etycznych? A. Maslow
o wartościach, antywartościach, dojrzałej osobowości – elementy psychologii humanistycznej
• Kilka refleksji na bazie psychologii pozytywnej. M. Seligman o cnotach i siłach charakteru
• Rozumienie wychowania do wartości w oparciu o nurt kultury chrześcijańskiej
• Wychowanie do wartości czy edukacja do wartości?
• Antyczna triada wartości – prawda, dobro, piękno w XXI w.
• Wrażliwość czy odporność?
• O normach społecznych słów kilka. Zachowania prospołeczne – jak je kształtować
• Nauczyciel-wychowawca i jego „strefa wpływów”. Czy istnieje ideał wychowawczy?
• Sokratesie i trzech mądrych małpach

Czytaj więcej

Antykruchość. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Czym jest odporność psychiczna, czyli skąd się biorą „żelazne dzieci”
• Ja mam, ja jestem, ja mogę – trzy źródła odporności
• Twardość psychiczna, czyli osobowościowa odporność
• Sprężystość – koncepcja Resilience w praktyce pedagogicznej
• Model 4 C
• Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej
• Koło Dzielności i pedagogika przygód
• Vuca, Damokles, Feniks i Hydra – jak się to ma do wspierania rozwoju?
• Wybrane zasoby osobiste, jako wsparcie antykruchości
• Czy to się przyda w szkole? Garść praktyki
• Przykładowy test i inwentarz do badania odporności psychicznej

Czytaj więcej

Zagubieni w szkole. Alternatywne spojrzenie na trudności wychowawcze (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Zachowania destrukcyjne – kryteria, obszary występowania
• Model Proaktywnych Rozwiązań Opartych na Współpracy – koncepcja dr Rossa W. Greene’a
• Informacje wstępne – ogólne założenia, plan A, B, C
• Standardowe reakcje wychowawcze na trudne zachowania w świetle założeń MPROW
• Czym jest opóźniony rozwój umiejętności?
• Lista trudności w zachowaniu wynikających z opóźnionego rozwoju wybranych umiejętności
• Trudności pod lupą
• Ocena Opóźnionych Umiejętności i Nierozwiązanych Problemów – wskazówki pomocnicze
• Formularze do pracy nad nierozwiązanymi problemami
• Podsumowanie – ocena przydatności koncepcji w praktyce psychologiczno-pedagogicznej

Czytaj więcej

Stres. Jak chronić siebie i wychowanków (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Stres – specyfikacja. Fazy i rodzaje stresu
• „Stresująca” kajzerka
• Beczka stresu
• Symptomy stresu – objawy krótko- i długotrwałe
• Emocjonalne i behawioralne konsekwencje stresu
• Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej
• Osiem cech decydujących o zdrowiu – podstawy psychoneuroimmunologii
• Psychologiczne techniki obniżania poziomu stresu
• Stres a mózg
• Kaizen – metoda małych kroków
• Jak polubić stres. Sposoby i zasoby

Czytaj więcej

Agresja i przemoc szkolna (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Agresja – definicje, przyczyny, rodzaje
• Agresja na różnych poziomach rozwojowych
• Przemoc szkolna – cechy charakterystyczne
– Krąg prześladowania rówieśniczego
– Taktyka działania prześladowcy
– Świadkowie przemocy szkolnej
– Kim jest „wrogojaciel”?
• Profil osób biorących udział w prześladowaniach
• Mechanizm stawania się sprawca przemocy. Konsekwencje ponoszone przez sprawców
• Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”
• Wspieranie rozwoju moralnego
• Poziomy wnioskowania moralnego jako metoda korygowania zachowań agresywnych

Czytaj więcej

Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Wybrane typologie postaw uczniowskich
• Typy uczniów – mocne i słabe strony
• Tworzenie profilu klasy
• Dodatkowe kryteria klasyfikacji
• Uczeń – zwycięzca, zadaniowiec, oryginał, przegrywający
• Temperament w szkolnej ławce
• Strategie uczenia się
• Wskazówki do pracy edukacyjno-wychowawczej
• Wpływ postaw i strategii oddziaływań nauczycieli

Czytaj więcej

Śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców i inne traumatyczne wydarzenia w życiu ucznia. Jak pomóc? (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Kryzys – przejawy w sferach emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej
• Rozwój i kompetencje emocjonalne dziecka
• Dziecko, rozwód, emocje. Psychologiczna analiza sytuacji w rodzinie rozbitej
• Objawy prezentowane przez dziecko i problemy poszczególnych etapów rozwoju
• Proces żałoby – wprowadzenie. Emocje w okresie żałoby
• Specyfika żałoby dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych. Przebieg żałoby
• Przeszkody w procesie przeżywania żałoby. Moje dziesięć praw dziecka w żałobie
• Wsparcie ucznia przeżywającego stratę kogoś bliskiego. Wsparcie dla grupy rówieśniczej
• Rola dorosłych – pracowników szkoły/placówki
• Pomocne strony, literatura, przykładowe scenariusze zajęć, bajki terapeutyczne

Czytaj więcej

Wychowanie i profilaktyka w szkole – sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Sposoby realizacji zadań wychowawczych w trybie zdalnym
• Analiza wyzwań stojących przed uczniem w sytuacji tradycyjnego i zdalnego nauczania
• Rozważania na temat problemów młodzieży i sposobów ich rozwiązywania
• Co się dzieje w mózgu nastolatka?
• „Pomocniki” nauczyciela – jak wesprzeć uczniów w procesie edukacyjno-wychowawczym
• „Dekalog ucznia w kapciach”

Czytaj więcej