specjalne potrzeby edukacyjne

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia w wersji papierowej oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zakres działań
• Formy wsparcia ucznia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole – w tym wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19
• Kto i w jakiej formie może prowadzić zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
• Dokumentacja obowiązująca przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
• Plan pracy i ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czytaj więcej

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

· Co składa się na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka? Prawidłowości i zaburzenia rozwoju
· Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej elementy w obszarze rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
· Przykłady ćwiczeń i zajęć warsztatowych z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych (rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych, właściwe reagowanie w danej sytuacji społecznej, radzenie sobie ze złością, wstydem, strachem, z porażką, z odrzuceniem, presją grupy, słuchanie innych, okazywanie szacunku i empatii drugiej osobie)
· Plan pracy, ocena postępów dziecka

Czytaj więcej

IPET, WOPFU, plan terapii i inne niezbędne dokumenty w pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Zarys deficytów rozwojowych w kontekście wymaganej dokumentacji
• Różnice między opinią a orzeczeniem, dostosowanie dokumentacji do zaleceń zawartych
w diagnozie dziecka /ucznia
• IPET, WOPFU, WWRD, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rewalidacja
• Praktyczne wskazówki przy tworzeniu dokumentacji niezbędnej do pracy z dzieckiem
z deficytami rozwojowymi

Czytaj więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z ASD (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

· Zaburzenia ze spektrum autyzmu – definicja, obowiązujące kryteria diagnostyczne
· Niezbędna dokumentacja w ramach WWRD i rewalidacji
· Współpraca z rodzicami dziecka objętego wsparciem z zakresu WWRD i rewalidacji
· Metody terapii funkcjonalnej skierowanej do dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
· Przykłady wykorzystania metod w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czytaj więcej

Dziecko z ASD w szkole. Jak wprowadzać strategie terapeutyczne (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

· Zaburzenia ze spektrum autyzmu – definicja, obowiązujące kryteria diagnostyczne
· Trudności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole
· Sytuacja dziecka z ASD w klasie szkolnej – jak tworzyć relacje rówieśnicze
· Współpraca zespołu terapeutycznego na rzecz poprawy funkcjonowania dziecka
· Współpraca z rodzicami dziecka
· Przykłady wykorzystania metod w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czytaj więcej

Niegrzeczne zachowania uczniów – jeszcze norma czy już zaburzenie? (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

· Jakie zachowania ucznia powinny zwrócić uwagę nauczyciela?
· Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń (ADHD, ADD, ODD, CD)
· Jakie trudności szkolne mogą generować zachowania trudne ucznia?
· Diagnoza potrzeb ucznia – rola i zadania nauczycieli i specjalistów szkolnych
· Współpraca z rodzicami ucznia mającego trudności z zachowaniem
· Warsztat – omówienie strategii terapeutycznych

Czytaj więcej

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Komunikacja alternatywna i wspomagająca – wprowadzenie
• Diagnoza potrzeb i umiejętności komunikacyjnych dziecka
• Metody, sposoby wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii dziecka
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca a jej praktyczne wykorzystanie w komunikowaniu się dziecka z otoczeniem

Czytaj więcej