specjalne potrzeby edukacyjne

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia w wersji papierowej oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Praca z uczniem uzdolnionym (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przepisy prawa regulujące pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniem uzdolnionym)
• Narzędzia służące do diagnozy uzdolnień uczniów
• Profil ucznia uzdolnionego
• Organizacja kształcenia ucznia uzdolnionego
• Zadania dyrekcji szkoły, wychowawcy, nauczycieli
• Indywidualny Program Nauki a Indywidualny Tok Nauki
• Program nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uzdolnionego)

Czytaj więcej

Delikatni w szkole. Introwertyczni, nieśmiali, wysoko wrażliwi uczniowie – jak pomóc (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• „Wielka piątka” w szkole – korzyści ze znajomości pięcioczynnikowej koncepcji osobowości
• Temperament w szkolnej ławce. Elementy regulacyjnej i biologicznej teorii temperamentu
• Introwertyzm – specyfikacja. Introwertyk w szkole
• Nieśmiałość – definicje, przyczyny. Specyfika funkcjonowania dziecka nieśmiałego
• Wybrane techniki, ćwiczenia, przykładowe bajki terapeutyczne
• Orchidea czy mlecz. Dzieci wysokoreaktywne – biologiczno-społeczne przyczyny zjawiska
• Orchidea w szkole – cechy ucznia wysoko wrażliwego. Co może zrobić nauczyciel?
• Świat oczyma osoby nadwrażliwej
• Na podsumowanie – teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
• Delikatni są wśród nas – wybrane pomocne testy informacyjno-diagnozujące

Czytaj więcej

Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo
• Przyczyny trudności wychowawczych (wewnętrzne i środowiskowe)
• Specyfika zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji
• Czynniki wynikające z dysfunkcjonalności rodziny, trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych jako źródeł problemów wychowawczych
• Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami (techniki pracy indywidualnej i grupowej)
• Wpływ postaw nauczyciela na zachowania uczniów

Czytaj więcej

Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów, czyli tam i z powrotem (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Funkcje wykonawcze jako predykator postępów szkolnych
• Metody wspierania ucznia o obniżonych możliwościach poznawczych
• Elementy neurodydaktyki
• Zachowania trudne wychowawczo
– rodzaje, przyczyny
– obszary, kryteria
• Rezyliencja w praktyce szkolnej
• Czynniki chroniące w wychowaniu
• Wybrane techniki oddziaływań indywidualnych i grupowych

Czytaj więcej

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń autystycznych (w tym zespołu Aspergera)
• Formy ekspresji specyficznych trudności dzieci z spektrum zaburzeń autyzmu w szkole
• Sytuacja psychologiczna dziecka z spektrum zaburzeń autyzmu w klasie – rówieśnicy wobec dziecka z ASD. Metody stymulowania relacji rówieśniczych
• Współpraca z rodzicami i jej znaczenie. Psychoedukacja rodziców jako narzędzie wspierania dziecka z ASD
• Przyczyny trudnych zachowań w ASD i ich przejawy na terenie szkoły. Dostosowania i strategie ułatwiające. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
• Strategie krótko- i długoterminowe w pracy nad trudnym zachowaniem (na terenie szkoły oraz w domu)
• Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych (TUS)
• Warsztat praktycznych umiejętności – analiza przypadków i wypracowywanie interwencji behawioralnych

Czytaj więcej

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Komunikacja alternatywna i wspomagająca – wprowadzenie
• Diagnoza potrzeb i umiejętności komunikacyjnych dziecka
• Metody, sposoby wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii dziecka
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca a jej praktyczne wykorzystanie w komunikowaniu się dziecka z otoczeniem

Czytaj więcej

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

· Co składa się na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka? Prawidłowości i zaburzenia rozwoju
· Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej elementy w obszarze rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
· Przykłady ćwiczeń i zajęć warsztatowych z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych (rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych, właściwe reagowanie w danej sytuacji społecznej, radzenie sobie ze złością, wstydem, strachem, z porażką, z odrzuceniem, presją grupy, słuchanie innych, okazywanie szacunku i empatii drugiej osobie)
· Plan pracy, ocena postępów dziecka

Czytaj więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zakres działań
• Formy wsparcia ucznia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole – w tym wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19
• Kto i w jakiej formie może prowadzić zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
• Dokumentacja obowiązująca przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
• Plan pracy i ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czytaj więcej

Szkolenie zamknięte spoza oferty

Jeżeli wśród proponowanych tematów nie ma szkolenia, które odpowiada na potrzeby rozwojowe i szkoleniowe Twojej szkoły/placówki, zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie spoza oferty. Cena do uzgodnienia. Wypełnij zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą.

Czytaj więcej