E-szkolenia – informacje ogólne

• E-szkolenia na MS Teams to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Dostępność: platforma edukacyjna MS Teams
• Realizacja on-line w czasie rzeczywistym – 4 godziny dydaktyczne
• Godziny realizacji zawiera oferta konkretnego e-szkolenia
• Podane w ofercie godziny realizacji obejmują: pierwsze 15 minut na tzw. próbę mikrofonu, dwa bloki szkoleniowe po 2 godziny dydaktyczne, między blokami szkoleniowymi 15-minutową przerwę
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu
• Konta użytkowników zakłada organizator szkolenia
• Logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)
• Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty
• Zaświadczenia w wersji papierowej

Czytaj więcej

Jak sprawić, by uczniowie utrwalali materiał aktywnie i ze zrozumieniem (Teams)

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich rodzajów szkół

• Jak przeciwdziałać nietrwałości pamięci
• Co należy zrobić w czasie lekcji, by uczeń zapamiętał wymagany materiał
• Jak uczynić uczniów autorami zadań sprzyjających powtarzaniu i zapamiętywaniu wiadomości
• Jak powtarzać, a jak na pewno tego nie robić
• Proste techniki pracy sprzyjające zapamiętywaniu

Czytaj więcej

Prawo pracy w oświacie – zmiany dla pracowników, skutki dla płatników (Teams)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Zmiany w prawie pracy w zakresie umów o pracę oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem i opieką
• Nowe regulacje w tzw. Polskim Ładzie
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• IV Ocena pracy i awansu zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z języka polskiego – metody online i w klasie (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej (kl.8)

• Testy on-line i na papierze (Socrative, Worldwall, Formularze Google)
• Interaktywne lekcje (Wakelet, Symbaloo Learning Paths)
• Powtórki poprzez grywalizację (chińczyk, wyścig na metrze, komiks)
• Ciekawe zadania wspomagające utrwalanie pamięciowe (heksy w kółko, pudełko tajemnic, kapusta)
• Powtórki lekturowe (karciane lekturowe narracje)
• Atrakcyjne zadania dzięki TIK (generatory krzyżówek, wykreślanek, Woldwall)

Czytaj więcej

Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni, inni specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną
Studenci kierunków psychopedagogicznych

• Praca z rodziną dysfunkcyjną i zmarginalizowaną
• Konsekwencje dysfunkcji dla dorosłych członków rodziny oraz dzieci
• Funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze dzieci z rodzin z problemem uzależnień
• Konstruktywne sposoby budowania relacji dorosły – uczeń. Strategie pracy nauczyciela- wychowawcy
• Kilka słów o współpracy z rodzicami
• Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów
z rodzin dysfunkcyjnych
• „Dzieci żelazne” – elementy koncepcji Rezyliencji

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny:
– przyjmowanie uczniów do szkoły
– organizacja kształcenia
– między teorią a praktyką – studia przypadków
• Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym
i metodycznym – organizacja i nadzór:
– doświadczenia ucznia i szkoły
– metody pracy z uczniem cudzoziemskim
• Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

Czytaj więcej

Potyczki z poezją (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej (kl. 4-8)

• Poetycka rozgrzewka, czyli dlaczego nie zaczynamy od wiersza
• Hipoteza interpretacyjna – jak pomóc uczniowi ją sformułować
• Słowa klucze inaczej: chmura słów, mapa semantyczna
• Szukanie analogii i metafor: karty dixit, story cubes i inne
• Wiersz na metaplanie
• Nie(poważne) zabawy interpretacyjne, czyli czym zastąpić lego logos:
klocki jenga, puzzle, domino
• Kreatywność w służbie interpretacji: przełamywanie barier myślowych,
nowa perspektywa, budowanie skojarzeń, twórcze przekształcenia
• Poezja na sznurku do prania

Czytaj więcej

Obserwacja i ocena pracy nauczyciela (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Rodzaje obserwacji pracy nauczyciela: diagnozująca, kontrolno-oceniająca, wspierająca (doradczo-doskonaląca) – cele, przebieg, wykorzystanie wyników do rozwoju pracy szkoły
i podnoszenia kompetencji nauczycieli
• Wskaźniki obserwacji pracy nauczyciela
• Wskaźniki obserwacji poziomu umiejętności ucznia
• Przygotowanie do obserwacji – rozmowa przed obserwacją
• Rozmowa po obserwacji – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej; scenariusz rozmowy po obserwacji zapewniającej bezpieczeństwo emocjonalne
• Obserwacja a ocena pracy nauczyciela
• Obserwacja koleżeńska – alternatywna metoda obserwacji wspierającej
• Dokumentacja obserwacji – konkretne przykłady

Czytaj więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych (Teams)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• Komisje socjalne
• Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady, dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• ZFŚS a RODO

Czytaj więcej

Czas pracy w placówce oświatowej – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (Teams)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

Kadra pedagogiczna
• Pojęcie czasu pracy w oświacie (czas pracy w ujęciu roku szkolnego; pensum)
• Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli
na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum
• Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw
• Ewidencja czasu pracy
• Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom a czas pracy
• Szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe a czas pracy

Kadra niepedagogiczna
• Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
• Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych
• Zasady planowania oraz zmiany rozkładów (harmonogramów/grafików) czasu pracy
• Zasady potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
• Zwolnienia od pracy – zasady udzielania i rozliczania
• Ewidencjonowanie czasu pracy po 01.01.2019 r.

Czytaj więcej