E-szkolenia – informacje ogólne

• E-szkolenia na MS Teams to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Dostępność: platforma edukacyjna MS Teams
• Realizacja on-line w czasie rzeczywistym – 4 godziny dydaktyczne
• Godziny realizacji zawiera oferta konkretnego e-szkolenia
• Podane w ofercie godziny realizacji obejmują: pierwsze 15 minut na tzw. próbę mikrofonu, dwa bloki szkoleniowe po 2 godziny dydaktyczne, między blokami szkoleniowymi 15-minutową przerwę
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu
• Konta użytkowników zakłada organizator szkolenia
• Logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)
• Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty
• Imienne zaświadczenia

Czytaj więcej

Jak sprawić, by uczniowie utrwalali materiał aktywnie i ze zrozumieniem (Teams)

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich rodzajów szkół

• Jak przeciwdziałać nietrwałości pamięci
• Co należy zrobić w czasie lekcji, by uczeń zapamiętał wymagany materiał
• Jak uczynić uczniów autorami zadań sprzyjających powtarzaniu i zapamiętywaniu wiadomości
• Jak powtarzać, a jak na pewno tego nie robić
• Proste techniki pracy sprzyjające zapamiętywaniu

Czytaj więcej

Antykruchość. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

• Czym jest odporność psychiczna, czyli skąd się biorą „żelazne dzieci”
• Ja mam, ja jestem, ja mogę – trzy źródła odporności
• Twardość psychiczna, czyli osobowościowa odporność
• Sprężystość – koncepcja Resilience w praktyce pedagogicznej
• Model 4 C
• Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej
• Koło Dzielności i pedagogika przygód
• Vuca, Damokles, Feniks i Hydra – jak się to ma do wspierania rozwoju?
• Wybrane zasoby osobiste jako wsparcie antykruchości
• Czy to się przyda w szkole? Garść praktyki
• Przykładowy test i inwentarz do badania odporności psychicznej

Czytaj więcej

Uniwersalne projektowanie w edukacji – sposób na pracę z grupą zróżnicowaną (Teams)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Zasady uniwersalnego projektowania: dostępność, elastyczność, intuicyjność, łatwość w użyciu
• Materiały edukacyjne zapewniające indywidualizację pracy z uczniami – przekaz wielokanałowy
• Projektowanie różnych form aktywności zapewniających pełne uczestnictwo uczniom
z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
• Różne sposoby prezentowania wiedzy przez uczniów: motywowanie, widoczne uczenie się
• Wspieranie uczniów w ocenie ich postępów edukacyjnych

Czytaj więcej

Depresja i zachowania samobójcze nastolatków (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

• Sytuacje kryzysowe – przyczyny, przejawy
• Klasyfikacja depresji
• Depresje młodzieńcze – potwierdzone czynniki ryzyka
• Maski depresji
• Czego NIE należy robić w kontakcie z depresyjnym uczniem
• Sygnały świadczące o tym, że uczeń przeżywa kryzys
• Etapy drogi do samobójstwa
• Wskazówki dla osób mających kontakt z młodocianym podejrzewanym o skłonności samobójcze
• Procedura 10 kroków M. Anthony’ego
• Czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z języka polskiego (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej (kl.8)

• Testowanie wspomagające zapamiętywanie (mikrotestowanie, test powtórka, test z wyborem trudności)
• Powtórki poprzez grywalizację (chińczyk, wyścig na metrze, komiks)
• Ciekawe zadania wspomagające utrwalanie pamięciowe (heksy w kółko, pudełko tajemnic, kapusta)
• Powtórki lekturowe (karciane lekturowe narracje)
• Powtórki w grupach (wędrujące plakaty, karuzela burzy mózgów, pytania z kubka) • Atrakcyjne zadania dzięki TIK (generatory krzyżówek, wykreślanek, trimino, Wordwall)

Czytaj więcej

Delikatni w szkole. Introwertyczni, nieśmiali, wysoko wrażliwi uczniowie – jak pomóc (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

• „Wielka piątka” w szkole – korzyści ze znajomości pięcioczynnikowej koncepcji osobowości
• Temperament w szkolnej ławce. Elementy regulacyjnej i biologicznej teorii temperamentu
• Introwertyzm – specyfikacja. Introwertyk w szkole
• Nieśmiałość – definicje, przyczyny. Specyfika funkcjonowania dziecka nieśmiałego
• Wybrane techniki, ćwiczenia, przykładowe bajki terapeutyczne
• Orchidea czy mlecz. Dzieci wysokoreaktywne – biologiczno-społeczne przyczyny zjawiska
• Orchidea w szkole – cechy ucznia wysoko wrażliwego. Co może zrobić nauczyciel?
• Świat oczyma osoby nadwrażliwej
• Na podsumowanie – teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
• Delikatni są wśród nas – wybrane pomocne testy informacyjno-diagnozujące

Czytaj więcej

Obserwacja i ocena pracy nauczyciela (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Rodzaje obserwacji pracy nauczyciela: diagnozująca, kontrolno-oceniająca, wspierająca (doradczo-doskonaląca) – cele, przebieg, wykorzystanie wyników do rozwoju pracy szkoły
i podnoszenia kompetencji nauczycieli
• Wskaźniki obserwacji pracy nauczyciela
• Wskaźniki obserwacji poziomu umiejętności ucznia
• Przygotowanie do obserwacji – rozmowa przed obserwacją
• Rozmowa po obserwacji – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej; scenariusz rozmowy po obserwacji zapewniającej bezpieczeństwo emocjonalne
• Obserwacja a ocena pracy nauczyciela
• Obserwacja koleżeńska – alternatywna metoda obserwacji wspierającej
• Dokumentacja obserwacji – konkretne przykłady

Czytaj więcej

Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni, inni specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną
Studenci kierunków psychopedagogicznych

• Obszary współpracy z rodzicami (interwencja, współpraca, pomoc)
• Ogólne zasady współpracy z dorosłymi – elementy andragogiki
• Typy postaw rodzicielskich i wynikające z nich style wychowawcze
• Rodzina dysfunkcjonalna jako specyficzne środowisko wychowawcze
• Specyfika funkcjonowania rodzin o niskich kompetencjach wychowawczych
• Postawy rodzicielskie osób z rodzin zmarginalizowanych
• Mechanizm kształtowania się postawy roszczeniowej
• Jak być dobrym rodzicem „trudnego ucznia”?
• Komunikacja w rodzinie oraz na linii rodzice – szkoła

Czytaj więcej

Zespół Aspergera (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni

• ZA – informacje ogólne – podstawowe pojęcia
• Ogólna charakterystyka „Asperdzieciaka”
• Funkcjonowanie w sferze behawioralnej, społecznej, komunikacyjnej i poznawczej
• Mistrzynie kamuflażu – kilka słów o dziewczętach z ZA
• Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań społecznych
• Wspieranie „osobistej nawigacji” w okresie dojrzewania
• Związki koleżeńskie nastolatków z ZA
• Myślenie absolutne i relatywne. Interakcja otwarta i instrumentalne
• Aspie i typy temperamentalne
• Nieco praktyki
• Niewypowiedziane zasady – praktyczne rady dla „asperdzieciaka”

Czytaj więcej