E-szkolenia – informacje ogólne

• E-szkolenia na MS Teams to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Dostępność: platforma edukacyjna MS Teams
• Realizacja on-line w czasie rzeczywistym – 5 godzin dydaktycznych
• Godziny realizacji zawiera oferta konkretnego e-szkolenia
• Podane w ofercie godziny realizacji obejmują: pierwsze 15 minut na tzw. próbę mikrofonu, dwa bloki szkoleniowe po 2 godziny dydaktyczne, między blokami szkoleniowymi 15-minutową przerwę oraz na zakończenie 1 godzinę dydaktyczną na pytania i odpowiedzi
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu
• Konta użytkowników zakłada organizator szkolenia
• Logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)
• Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty
• Zaświadczenia w wersji papierowej

Czytaj więcej

Czas pracy w placówce oświatowej – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (Teams)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

Kadra pedagogiczna
• Pojęcie czasu pracy w oświacie (czas pracy w ujęciu roku szkolnego; pensum)
• Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli
na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum
• Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw
• Ewidencja czasu pracy
• Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom a czas pracy
• Szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe a czas pracy

Kadra niepedagogiczna
• Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
• Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych
• Zasady planowania oraz zmiany rozkładów (harmonogramów/grafików) czasu pracy
• Zasady potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
• Zwolnienia od pracy – zasady udzielania i rozliczania
• Ewidencjonowanie czasu pracy po 01.01.2019 r.

Czytaj więcej

Zaburzenia przywiązania (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni
Studenci kierunków psychopedagogicznych

• Kilka słów o emocjach
• Zaburzenia emocjonalne – wybrane zagadnienia
• Teoria przywiązania – podstawy wiedzy
• Typy więzi i ich przełożenie na funkcjonowanie dziecka
• Z rąk do rąk – uczeń z zaburzeniami przywiązania w klasie szkolnej
• Zaburzenia więzi – daleko idące konsekwencje

Czytaj więcej

Gry na języku polskim (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Czym jest grywalizacja
• Mechanika gier
• Uniwersalne gry na każdy temat (nauka o języku, nauka o literaturze)
• Gry dla uczniów starszych i młodszych (jenga, warcby, Piotruś i inne)
• Uczniowie twórcami, współtwórcami gier
• Gry szkolne służące różnym celom (wprowadzenie do tematu, podsumowanie lekcji, ćwiczenia włączone w tok zajęć)
• Gamifikacja procesu edukacji

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny:
– przyjmowanie uczniów do szkoły
– organizacja kształcenia
– między teorią a praktyką – studia przypadków
• Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym
i metodycznym – organizacja i nadzór:
– doświadczenia ucznia i szkoły
– metody pracy z uczniem cudzoziemskim
• Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

Czytaj więcej

Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (Teams)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
• Dokumentowanie postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
• Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
• Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

Czytaj więcej

Dziecko z ASD w szkole – skuteczne strategie terapeutyczne (Teams)

nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele wspomagający szkół masowych
Psycholodzy, pedagodzy specjalni, specjaliści

· Zaburzenia ze spektrum autyzmu – definicja, obowiązujące kryteria diagnostyczne
· Mechanizmy typowych zachowań dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole
· Sytuacja dziecka z ASD w klasie szkolnej – jak wzmacniać relacje rówieśnicze
· Współpraca zespołu terapeutycznego na rzecz poprawy funkcjonowania dziecka
· Współpraca z rodzicami dziecka z ASD
· Przykłady wykorzystania metod w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czytaj więcej

AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca u dziecka z autyzmem (Teams)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz szkół podstawowych
Nauczyciele wspomagający
Psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi

· Komunikacja alternatywna i wspomagająca – założenia i wprowadzenie
· Diagnoza potrzeb i umiejętności komunikacyjnych dziecka z autyzmem – od czego zacząć?
· Strategie wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
· Rola partnera komunikacyjnego w procesie nabywania kompetencji komunikacyjnych przez dziecko
· Znaczenie komunikacji w rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czytaj więcej

Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni, inni specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną
Studenci kierunków psychopedagogicznych

• Praca z rodziną dysfunkcyjną i zmarginalizowaną
• Konsekwencje dysfunkcji dla dorosłych członków rodziny oraz dzieci
• Funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze dzieci z rodzin z problemem uzależnień
• Konstruktywne sposoby budowania relacji dorosły – uczeń. Strategie pracy nauczyciela- wychowawcy
• Kilka słów o współpracy z rodzicami
• Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów
z rodzin dysfunkcyjnych
• „Dzieci żelazne” – elementy koncepcji Rezyliencji

Czytaj więcej

IPET, WOPFU, plan terapii i inne niezbędne dokumenty w pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi (Teams)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciele wspomagający szkół masowych
Psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi

• Zarys deficytów rozwojowych w kontekście wymaganej dokumentacji
• Różnice między opinią a orzeczeniem, dostosowanie dokumentacji do zaleceń zawartych
w diagnozie dziecka /ucznia
• IPET, WOPFU, WWRD, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rewalidacja
• Praktyczne wskazówki przy tworzeniu dokumentacji niezbędnej do pracy z dzieckiem
z deficytami rozwojowymi

Czytaj więcej