E-szkolenia – informacje ogólne

• E-szkolenia na MS Teams to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Dostępność: platforma edukacyjna MS Teams
• Realizacja on-line w czasie rzeczywistym – 4 godziny dydaktyczne
• Godziny realizacji zawiera oferta konkretnego e-szkolenia
• Podane w ofercie godziny realizacji obejmują: pierwsze 15 minut na tzw. próbę mikrofonu, dwa bloki szkoleniowe po 2 godziny dydaktyczne, między blokami szkoleniowymi 15-minutową przerwę
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu
• Konta użytkowników zakłada organizator szkolenia
• Logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)
• Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty
• Zaświadczenia w wersji papierowej

Czytaj więcej

Obserwacja i ocena pracy nauczyciela (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Rodzaje obserwacji pracy nauczyciela: diagnozująca, kontrolno-oceniająca, wspierająca (doradczo-doskonaląca) – cele, przebieg, wykorzystanie wyników do rozwoju pracy szkoły
i podnoszenia kompetencji nauczycieli
• Wskaźniki obserwacji pracy nauczyciela
• Wskaźniki obserwacji poziomu umiejętności ucznia
• Przygotowanie do obserwacji – rozmowa przed obserwacją
• Rozmowa po obserwacji – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej; scenariusz rozmowy po obserwacji zapewniającej bezpieczeństwo emocjonalne
• Obserwacja a ocena pracy nauczyciela
• Obserwacja koleżeńska – alternatywna metoda obserwacji wspierającej
• Dokumentacja obserwacji – konkretne przykłady

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny:
– przyjmowanie uczniów do szkoły
– organizacja kształcenia
– między teorią a praktyką – studia przypadków
• Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym
i metodycznym – organizacja i nadzór:
– doświadczenia ucznia i szkoły
– metody pracy z uczniem cudzoziemskim
• Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

Czytaj więcej

Potyczki z poezją (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej (kl. 4-8)

• Poetycka rozgrzewka, czyli dlaczego nie zaczynamy od wiersza
• Hipoteza interpretacyjna – jak pomóc uczniowi ją sformułować
• Słowa klucze inaczej: chmura słów, mapa semantyczna
• Szukanie analogii i metafor: karty dixit, story cubes i inne
• Wiersz na metaplanie
• Nie(poważne) zabawy interpretacyjne, czyli czym zastąpić lego logos:
klocki jenga, puzzle, domino
• Kreatywność w służbie interpretacji: przełamywanie barier myślowych,
nowa perspektywa, budowanie skojarzeń, twórcze przekształcenia
• Poezja na sznurku do prania

Czytaj więcej

Prawo pracy w oświacie – rewolucyjne zmiany 2023 (Teams)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Zmiany w prawie pracy w zakresie umów o pracę oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem i opieką
• Nowe regulacje w tzw. Polskim Ładzie
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• IV Ocena pracy i awansu zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Teams)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej
Nauczyciele wspomagający
Psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi

• Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – definicja zaburzenia, obowiązujące kryteria diagnostyczne
• Niezbędna dokumentacja w ramach WWRD i rewalidacji
• Współpraca z rodzicami dziecka objętego wsparciem z zakresu WWRD i rewalidacji
• Metody terapii funkcjonalnej skierowanej do dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• Przykłady wykorzystania metod w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z języka polskiego (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej (kl.8)

• Testowanie wspomagające zapamiętywanie (mikrotestowanie, test powtórka, test z wyborem trudności)
• Powtórki poprzez grywalizację (chińczyk, wyścig na metrze, komiks)
• Ciekawe zadania wspomagające utrwalanie pamięciowe (heksy w kółko, pudełko tajemnic, kapusta)
• Powtórki lekturowe (karciane lekturowe narracje)
• Powtórki w grupach (wędrujące plakaty, karuzela burzy mózgów, pytania z kubka) • Atrakcyjne zadania dzięki TIK (generatory krzyżówek, wykreślanek, trimino, Wordwall)

Czytaj więcej

Depresja i zachowania samobójcze nastolatków (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

• Sytuacje kryzysowe – przyczyny, przejawy
• Klasyfikacja depresji
• Depresje młodzieńcze – potwierdzone czynniki ryzyka
• Maski depresji
• Czego NIE należy robić w kontakcie z depresyjnym uczniem
• Sygnały świadczące o tym, że uczeń przeżywa kryzys
• Etapy drogi do samobójstwa
• Wskazówki dla osób mających kontakt z młodocianym podejrzewanym o skłonności samobójcze
• Procedura 10 kroków M. Anthony’ego
• Czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży

Czytaj więcej

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, SOSW

• Jakie dokumenty powinien dostarczyć rodzic dziecka do placówki, by zostało ono objęte wsparciem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
• Powołanie zespołu do wczesnego wspomagania rozwoju w placówce – skład zespołu, zakres kompetencji i zadań członków zespołu
• Procedury, dokumenty obowiązujące w placówce przy organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• Dostosowanie dokumentacji do zaleceń zawartych w opinii dziecka o potrzebie objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju – indywidualny program wspomagania (zakres i tryb opracowania), plany pracy z dzieckiem
• Organizacja współpracy między specjalistami i rodzicami dziecka, ewaluacja postępów dziecka w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju

Czytaj więcej

Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (Teams)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
• Dokumentowanie postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
• Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
• Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

Czytaj więcej