E-szkolenia – informacje ogólne

• E-szkolenia na MS Teams to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Dostępność: platforma edukacyjna MS Teams
• Realizacja on-line w czasie rzeczywistym – 4 godziny dydaktyczne
• Godziny realizacji zawiera oferta konkretnego e-szkolenia
• Podane w ofercie godziny realizacji obejmują: pierwsze 15 minut na tzw. próbę mikrofonu, dwa bloki szkoleniowe po 2 godziny dydaktyczne, między blokami szkoleniowymi 15-minutową przerwę
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu
• Konta użytkowników zakłada organizator szkolenia
• Logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)
• Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty
• Zaświadczenia w wersji papierowej

Czytaj więcej

Prawo pracy w oświacie – zmiany dla pracowników, skutki dla płatników (Teams)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Zmiany w prawie pracy w zakresie umów o pracę oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem i opieką
• Nowe regulacje w tzw. Polskim Ładzie
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• IV Ocena pracy i awansu zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (Teams)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
• Dokumentowanie postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
• Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
• Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

Czytaj więcej

Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni, inni specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną
Studenci kierunków psychopedagogicznych

• Obszary współpracy z rodzicami (interwencja, współpraca, pomoc)
• Ogólne zasady współpracy z dorosłymi – elementy andragogiki
• Typy postaw rodzicielskich i wynikające z nich style wychowawcze
• Rodzina dysfunkcjonalna jako specyficzne środowisko wychowawcze
• Specyfika funkcjonowania rodzin o niskich kompetencjach wychowawczych
• Postawy rodzicielskie osób z rodzin zmarginalizowanych
• Mechanizm kształtowania się postawy roszczeniowej
• Jak być dobrym rodzicem „trudnego ucznia”?
• Komunikacja w rodzinie oraz na linii rodzice – szkoła

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z języka polskiego (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej (kl.8)

• Testowanie wspomagające zapamiętywanie (mikrotestowanie, test powtórka, test z wyborem trudności)
• Powtórki poprzez grywalizację (chińczyk, wyścig na metrze, komiks)
• Ciekawe zadania wspomagające utrwalanie pamięciowe (heksy w kółko, pudełko tajemnic, kapusta)
• Powtórki lekturowe (karciane lekturowe narracje)
• Powtórki w grupach (wędrujące plakaty, karuzela burzy mózgów, pytania z kubka) • Atrakcyjne zadania dzięki TIK (generatory krzyżówek, wykreślanek, trimino, Wordwall)

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z matematyki (Teams)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 8)

• Wizualizacja pojęć geometrycznych kluczem do sukcesu na egzaminie. Podstawy Geogebry
• Efektywne powtórki na krótko przed egzaminem. Cyfrowe technologie w służbie nauczania matematyki (znane i nieznane)
• Uniwersalne metody do wykorzystania na lekcji. Jakie typy zadań wspierają motywację uczniów?
• Gry powtórkowe na lekcjach matematyki. Karty i kości na lekcjach matematyki
• Efektywna praca w grupach. Jak prowadzić zajęcia, aby każdy uczeń pracował?
• Jak szybko i efektywnie nadrobić stracony czas? Krzywa zapominania

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny:
– przyjmowanie uczniów do szkoły
– organizacja kształcenia
– między teorią a praktyką – studia przypadków
• Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym
i metodycznym – organizacja i nadzór:
– doświadczenia ucznia i szkoły
– metody pracy z uczniem cudzoziemskim
• Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

Czytaj więcej

Uczniowie środka – specyfika funkcjonowania, możliwości wsparcia (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Studenci kierunków psychopedagogicznych

• Dzieci środka – kim są?
• Klasyfikacja uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna
• Charakterystyczne zaburzenia u dzieci środka
• Wymagania nauczyciela co do formy pracy
• Rodzice dzieci środka
• Nisza edukacyjna
• Uczeń przeciętny – jaki jest? Trudności „przeciętniaka”
• Wskazówki dla nauczycieli
• Temperament w szkolnej ławce
• Kod językowy a trudności szkolne
• Czy dobre stopnie gwarantują sukces na polu zawodowym?
• Kompetencje emocjonalne, czym są, w czym mogą pomóc?
• Kilka dobrych rad praktyka

Czytaj więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych (Teams)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• Komisje socjalne
• Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady, dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• ZFŚS a RODO

Czytaj więcej

Storytelling na lekcjach języka polskiego (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Storytelling – nowe podejście do narracji czy tylko nowa nazwa
• Struktura bajki i struktura pumy – uniwersalne schematy opowiadania
• Co ważniejsze – story (historia) czy opowiadający (telling)
• Opowiadanie jako technika motywująca
• Proste chwyty czyniące historię pasjonującą
• Wizualizowanie historii
• Krótki warsztat, czyli o wszystkim da się opowiedzieć w pasjonujący sposób

Czytaj więcej