Informacje ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest KAILEAN® – Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli, wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem WEiS-I.5430.2.2019.TL, posiadająca akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Organem prowadzącym placówkę jest Kailean® sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000791348, NIP: 8522657246, REGON: 383662000.
 3. Siedziba ww. podmiotów (zwanych łącznie Kailean®) znajduje się w Szczecinie (70-473), przy al. Wojska Polskiego 31/5.
 4. Na ofertę Kailean składają się następujące formy doskonalenia:
  • E-KURSY DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ (lokalizacja na platformie edukacyjnej kailean.ekursy.online, dostęp dla zalogowanych 24 godz. na dobę w okresie podanym w ofercie, bogaty wybór tematów, długie i krótkie formy, różne warianty realizacji, imienne zaświadczenie, e-materiały dydaktyczne),
  • E-SZKOLENIA NA MS TEAMS (internetowa forma szkoleń otwartych – realizacja w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej MS Teams; czas trwania 5 godz. dyd., w tym 45 min. odpowiedzi na pytania; konta użytkowników zakłada Kailean; imienne zaświadczenie, e-materiały dydaktyczne),
  • BEZPŁATNE WEBINARY DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA KAILEAN® (realizowane na platformie GetResponse; 1 godz. dyd.; dostępność przez zaproszenie mailowe – rejestracja przez kliknięcie w link “zapisz się”; liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń),
  • SZKOLENIA OTWARTE DLA KADR SYSTEMU OŚWIATY (dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów, realizowane stacjonarnie – najczęściej w siedzibie Kailean® w Szczecinie, bogaty wybór tematów, w cenie szkolenia imienne zaświadczenie, materiały dydaktyczne oraz poczęstunek)
  • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW (realizowane stacjonarne i on-line na zamówienie szkół/placówek oświatowych lub ich organów prowadzących, w cenie imienne zaświadczenia oraz materiały dostosowane do formy realizacji),
  • PROGRAMY WSPOMAGANIA (programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania pracy szkoły to szkolenia zamknięte ujęte w proces: poparte gruntowną diagnozą potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, szczegółowo zaprojektowane, w trakcie realizacji obudowane rzetelnymi procesami monitoringowymi oraz poddane uprzednio zaplanowanej ewaluacji; realizowane z wykorzystaniem autorskich narzędzi wspomagających zarządzanie procesem doskonalenia nauczycieli)
  • SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (odmiana szkoleń otwartych wykorzystująca formy doskonalenia oparte na wymianie doświadczeń między uczestnikami, m.in. grupa na Facebooku “SPEktrum potrzeb i możliwości – praca z uczniem z deficytami rozwojowymi” dla nauczycieli i specjalistów szkolnych pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
  • WYJAZDY EDUKACYJNE (wycieczki edukacyjne, wizyty studyjne, szkolenia wyjazdowe; odmiana szkoleń otwartych wykorzystująca outdoorowe i wyjazdowe formy doskonalenia).
 5. Kailean zapewnia wsparcie w zakresie wdrażania nabytych kompetencji do praktyki poprzez:
  • udostępnianie uczestnikom autorskich skryptów, materiałów dydaktycznych, artykułów eksperckich (blog), wykazów literatury polecanej do samodoskonalenia,
  • organizowanie konsultacji indywidualnych, grupowych, zespołowych, spotkań samokształceniowych i coachingowych, obserwacji koleżeńskich, superwizji, doradztwa, poradnictwa, mentoringu, tutoringu, w tym on-line,
  • upowszechnianie dobrych praktyk, promocji nowości edukacyjnych i nowatorstwa pedagogicznego,
  • inspirowanie nauczycieli do zmiany sposobów postępowania – określanie pożądanych wzorców zachowań oraz dostarczanie szkołom i placówkom autorskich narzędzi do monitorowania i wizualizacji efektów wdrożonych zmian.
 6. Aktualna oferta wraz z cennikiem jest dostępna na stronie internetowej. Cennik stacjonarnych form doskonalenia dotyczy województwa zachodniopomorskiego. W przypadku innych lokalizacji ceny usług szkoleniowych mogą ulec modyfikacji.
 7. Uczestnicy stacjonarnych form doskonalenia otrzymują odpowiednie zaświadczenie po zakończeniu zajęć i spełnieniu następujących warunków:
  • uczestnictwo w minimum 80% zajęć potwierdzone podpisem na liście obecności,
  • wykonanie zadań objętych programem szkolenia,
  • wypełnienie ankiet monitoringowych i/lub ewaluacyjnych.
 8. Uczestnicy internetowych form doskonalenia otrzymują odpowiednie zaświadczenie po wykonaniu w wyznaczonym terminie zadań objętych programem i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.
 9. Zaświadczenia są wysyłane drogą listowną na adres odbiorcy faktury w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

Zgłoszenia

 1. Warunkiem skorzystania z usług szkoleniowych jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.kailean.pl.
 2. Zgłoszenia od klientów indywidualnych (szkolenia otwarte, e-kursy, e-szkolenia, wyjazdy edukacyjne, spotkania szkoleniowe w ramach sieci współpracy itd.) przyjmowane są do wyczerpania miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu przekazywana jest drogą elektroniczną. Po uzyskaniu od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu Uczestnik ma obowiązek wysłać potwierdzenie udziału (e-mail lub sms).
 3. Wysłanie zgłoszenia na usługi typu zamkniętego (szkolenie zamknięte, program wspomagania) inicjuje proces diagnostyczno-planistyczny. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wysyła na adres e-mail podany przez Zamawiającego ankietę wstępną. Na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej Organizator przygotowuje ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, kontaktując się w razie potrzeby z przedstawicielem Zamawiającego drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Warunkiem realizacji usługi szkoleniowej przez Kailean jest zaakceptowanie przez Zamawiającego poczynionych ustaleń – w postaci Karty organizacyjnej szkolenia – drogą elektroniczną w terminie wskazanym przez Organizatora.

Warunki płatności

 1. Co do zasady podstawą płatności za usługi na rzecz podmiotów instytucjonalnych (szkolenia zamknięte, programy wspomagania) jest Faktura wystawiona przez Organizatora po wykonaniu usługi szkoleniowej na kwotę uzgodnioną w ofercie, z terminem płatności do 14 dni (forma płatności – przelew). Na prośbę Klienta istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności. Faktury są dostarczane pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość przesłania faktury pocztą tradycyjną. W przypadku przekroczenia uzgodnionego limitu liczby uczestników kwota na fakturze zostaje powiększona o koszt uczestnictwa dodatkowych osób zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. W przypadku usług kierowanych do odbiorców indywidualnych (szkolenia otwarte, e-szkolenia, e-kursy, wyjazdy edukacyjne, spotkania szkoleniowe w ramach sieci współpracy itd.) Uczestnik zakwalifikowany na szkolenie otrzymuje Fakturę proforma, którą jest zobligowany opłacić przed rozpoczęciem formy doskonalenia, której ona dotyczy. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę właściwą, która zostanie przekazana podczas szkolenia lub wysłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość przesłania faktury pocztą tradycyjną.
 3. Jeżeli klient chce dokonać przedpłaty za usługę szkoleniową, której realizacja planowana jest w odstępie dłuższym niż miesiąc od dnia dokonania przedpłaty, Organizator wystawia mu najpierw fakturę proforma, następnie po otrzymaniu wpłaty – fakturę zaliczkową, a w miesiącu wykonania usługi – fakturę końcową.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. O rezygnacji należy poinformować Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub sms) nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia Faktury na kwotę 50% należności za zamówione szkolenie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym terminie.

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji usług szkoleniowych zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kailean.pl
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Informacja o sposobie załatwienia reklamacji wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Prawa autorskie

 1. Materiały dydaktyczne przekazane Uczestnikom podczas form doskonalenia są przedmiotem praw autorskich organu prowadzącego Placówkę, szkoleniowców lub innych podmiotów współpracujących.
 2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z otrzymanych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z materiałów w celach komercyjnych.

Zasady bezpieczeństwa podczas realizacji szkoleń stacjonarnych w trakcie epidemii SARS-CoV-2

 1. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 realizacja szkoleń stacjonarnych odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. 3-9.
 3. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Zaleca się, by w szkoleniach nie brali udziału osoby powyżej 70. roku życia i posiadające choroby przewlekłe.
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu szkolenia uczestnik nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami GIS.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania szkolenia (np. maseczki, przyłbice).
 7. Uczestnicy powinni zachować między sobą bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m).
 8. Każdy uczestnik wchodzący do pomieszczenia, w którym odbywa się szkolenie, zobowiązany jest zdezynfekować ręce środkiem znajdującym się przy wejściu.
 9. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, oraz regularnie myć ręce z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 10. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować organizatora, jeżeli w trakcie szkolenia zaobserwuje u siebie niepokojące objawy (kaszel, duszności, gorączkę itd.).

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.