Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• Komisje socjalne
• Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady
• Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• ZFŚS a RODO

Czytaj więcej

Szkoła wobec zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Jak rozpoznać zagrożenia i co robić?

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

• Istota zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (depresja, próby samobójcze, samouszkodzenia i inne) – kryteria rozpoznania
• Źródła i przyczyny wzrostu zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży
• Czynniki ryzyka zaburzeń związane ze szkołą i w szkole
• Procedury postępowania vs wsparcie i pomoc dziecku na terenie szkoły
• Kompetencje terapeutyczne nauczycieli
• Systemy monitorowania zagrożeń w szkole

Czytaj więcej

Rozwój seksualny – edukacja seksualna

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Pedagodzy szkolni

• Problem seksualności dzieci w pracy nauczycieli i pedagogów
• Kontekst społeczny problemu seksualności dzieci
• Modele wychowania seksualnego
• Zachowania normatywne w wieku przedszkolnym
• Masturbacja dziecięca, jak reagować
• Dojrzewanie – kontekst seksuologiczny
• Czynniki powstania zaburzeń seksualnych u dzieci
• Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy obejmujące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (Gorzów Wlkp.)

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Pracownicy Kadr

• Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
• Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
• Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
• Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• Ocena pracy i awans zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Autorytet dyrektora w relacjach z nauczycielami. Co robić? Czego unikać?

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

• Jak rozpoznać potencjał zespołu i optymalnie zagospodarować zasoby i talenty swoich pracowników?
• Jak korygować niepożądane zachowania pracowników i skutecznie nagradzać?
• Jak przekazywać informacje zwrotne i niepopularne decyzje?
• Jak komunikować preferencje i oczekiwania wobec pracowników?
• Jak zbudować ZSM (Zaangażowanie – Satysfakcja – Motywacja) w zespole?
• Jak budować wizerunek i autorytet osobisty w relacjach z podwładnymi i przełożonymi?

Czytaj więcej

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu

Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Nauczyciele wychowania przedszkolnego w przedszkolach integracyjnych

• Specyfika funkcjonowania dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – autorefleksja z elementami diagnozy
• Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
• Strategie radzenia sobie z dzieckiem nadwrażliwym, podwrażliwym w procesie eksponowania treści edukacyjnych i postępowania wychowawczego

Czytaj więcej

Mediacje – relacje rodzicielskie i wychowawcze

Pedagodzy szkolni
Nauczyciele

• Mediacja jako podstawowa forma współpracy
• Rola mediatora i zasady mediacji
• Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne mediatora
• Rodzaje i style prowadzenia mediacji
• Aktywne słuchanie i inne techniki zwiększające skuteczność mediatora
• Bariery w komunikacji – emocje stron i mediatora, nierównowaga stron
• Zasady umiejętnego mówienia, język porozumienia

Czytaj więcej

Organizacja i wdrażanie pracy grupowej na lekcjach matematyki w szkole ponadpodstawowej

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

• Co to jest praca grupowa?
• Przygotowanie i dobór aktywności do pracy grupowej
• Projektowanie aktywności w pracy grupowej
• Jak prawidłowo wprowadzić aktywność grupową?
• Bieżące monitorowanie postępów
• Prawidłowe zakończenie i podsumowanie pracy w grupie
• Garść gotowych lekcji i przykłady ich wprowadzania w praktyce szkolnej
• Praca w grupach a przygotowanie do matury

Czytaj więcej