Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w kalendarium na www.kailean.pl
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

Prawo pracy w oświacie – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Pracownicy Kadr

• Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
• Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
• Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
• Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• Ocena pracy i awans zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Sprawność rachunkowa w szkole podstawowej

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• „Skąd wzięły się liczby naturalne?” – znaczenie opowieści na lekcjach matematyki
• „Liczby naturalne – z zerem czy bez zera? Czy można dzielić przez zero?” – jak odpowiadać na trudne pytania uczniów
• Jak odróżnić cyfrę od liczby? Metody wprowadzania układu dziesiątkowego
• System rzymski w pigułce. Metody wprowadzania układu rzymskiego
• Wprowadzanie gier na lekcjach matematyki
• Jak kształtować pojęcie ułamków i tłumaczyć działania na ułamkach? Jak poczuć ułamki? Wizualizacja pojęć matematycznych
• Jak dobrać ciąg ćwiczeń, które umożliwią dziecku samodzielne odkrywanie różnych własności? Znaczenie problemów na lekcji matematyki
• Zdrowy rozsądek zamiast „x”. Kiedy wprowadzać równania?
• Obniżki i podwyżki. Metoda problem-based learning
• Worek pomysłów na prowadzenie lekcji arytmetyki od klasy czwartej do ósmej

Czytaj więcej

Wdrożenie PPK w placówkach oświatowych

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr, osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK

1. Pracownicze plany kapitałowe – charakterystyka systemu
• Wskazanie zasad rządzących pracowniczymi planami kapitałowymi
• Specyfika wdrożenia PPK w sektorze publicznym

2. Zapisywanie osób zatrudnionych do PPK
• Terminy wejścia przepisów dla poszczególnych pracodawców
• Analiza zmian wprowadzonych przez specustawy dot. COVID-19
• Przykłady obliczania terminów zapisu do PPK w zależności od rodzaju umowy łączącej pracodawcę z osobą zatrudnioną

3. Zasady naliczania wpłat do PPK
• Wskazanie zasad naliczania i odprowadzania wpłat do PPK
• Analiza aspektów podatkowych PPK – wskazanie momentu powstania przychodu
po stronie pracownika od wpłaty pracodawcy

4. Wybór instytucji prowadzącej PPK
• Analiza możliwości scentralizowania wyboru instytucji finansowej przez samorządy
• Zasady stosowania zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej
• Wskazanie sugerowanych zasad i kryteriów wyboru instytucji finansowej
• Obowiązki informacyjne wobec pracowników, jakie dokumenty i w jakiej formie należy dla nich przygotować
• Wykaz dokumentów urzędowych, które muszą zostać przygotowane przez działy kadr
i płac wraz z wskazaniem zasad posługiwania się nimi wobec pracowników
• Sugerowany harmonogram wdrożenia PPK dla jednostek oświatowych
• Wybór reprezentacji osób zatrudnionych oraz zakres kompetencji tego gremium
• Podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

5. Wypłata środków z systemu PPK
• Wskazanie zasad inwestowania środków przez instytucje finansowe
• Możliwość wypłaty środków przed oraz po osiągnięciu 60 lat
• Wypłata środków na cele zdrowotne oraz cele mieszkaniowe
• Podział środków w razie rozwodu oraz w razie śmierci uczestnika PPK

Czytaj więcej

Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
• Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
• Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
• Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
• Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

Czytaj więcej

Aktywny zeszyt, zeszyt OK, lapbook

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

• Aktywny zeszyt, zeszyt OK, lapbook jako narzędzia pracy, które pomagają uczniowi w procesie uczenia się oraz zachęcają do rozwijania swoich zainteresowań
• Elementy oceniania kształtującego w zeszycie OK
• Sposoby robienia efektywnych notatek
• Zeszyt OK jako narzędzie dobrej komunikacji: uczeń-nauczyciel/dziecko-rodzic/ nauczyciel-rodzic
• Zalety pracy z aktywnymi zeszytami i lapbookami

Czytaj więcej

Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

• Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
• Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
• Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
• Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
• Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
• Budowanie relacji i więzi z uczniami
• Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

Czytaj więcej

Autorytet dyrektora w relacjach z nauczycielami. Co robić? Czego unikać?

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

• Jak rozpoznać potencjał zespołu i optymalnie zagospodarować zasoby i talenty swoich pracowników
• Jak korygować niepożądane zachowania pracowników i skutecznie nagradzać
• Jak przekazywać informacje zwrotne i niepopularne decyzje
• Jak komunikować preferencje i oczekiwania wobec pracowników
• Jak zbudować ZSM (Zaangażowanie – Satysfakcja – Motywacja) w zespole
• Jak budować wizerunek i autorytet osobisty w relacjach z podwładnymi i przełożonymi

Czytaj więcej

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

• Rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń autystycznych (w tym zespołu Aspergera)
• Formy ekspresji specyficznych trudności dzieci z spektrum zaburzeń autyzmu w szkole
• Sytuacja psychologiczna dziecka z spektrum zaburzeń autyzmu w klasie – rówieśnicy wobec dziecka z ASD. Metody stymulowania relacji rówieśniczych
• Współpraca z rodzicami i jej znaczenie. Psychoedukacja rodziców jako narzędzie wspierania dziecka z ASD
• Przyczyny trudnych zachowań w ASD i ich przejawy na terenie szkoły. Dostosowania i strategie ułatwiające. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
• Strategie krótko- i długoterminowe w pracy nad trudnym zachowaniem (na terenie szkoły oraz w domu)
• Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych (TUS)
• Warsztat praktycznych umiejętności – analiza przypadków i wypracowywanie interwencji behawioralnych

Czytaj więcej