zarządzanie i organizacja pracy szkoły

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia w wersji papierowej oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
• Dokumentowanie postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
• Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
• Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

Czytaj więcej

Jak zakończyć rok szkolny? Zadania i obowiązki nauczycieli i wychowawców

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Analiza przepisów dotyczących oceniania i klasyfikacji uczniów – wynikające z nich obowiązki nauczycieli i wychowawców
• Czym różni się klasyfikacja śródroczna od rocznej?
• Czym różni się klasyfikacja roczna od końcowej?
• Klasyfikacja roczna – warunki promowania i klasyfikowania uczniów – egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, sprawdzające
• Dokumentacja szkolna – jak poprawnie wypełnić arkusz ocen i świadectwo
• Praktyczne rady, które pomogą uniknąć odwołań od ocen rocznych

Czytaj więcej

Efektywne zarządzanie stresem i emocjami w pracy jako profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Wypalenie zawodowe jako efekt naruszenia równowagi wewnętrznej człowieka
• Ciało i mózg człowieka w chronicznym stresie – rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych
• Techniki radzenia sobie z emocjami własnymi i innych (rodziców, uczniów, współpracowników), opanowanie wzburzenia i irytacji
• Wyrażanie opinii, oczekiwań i potrzeb w sytuacji „opuszczenia strefy komfortu”
• W poszukiwaniu równowagi życia – „antystresowa osobowość” i „antystresowe myślenie”

Czytaj więcej