zarządzanie i organizacja pracy szkoły

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Odpowiedzialność prawna nauczycieli (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Obowiązki nauczyciela jako pracownika
• Rodzaje odpowiedzialności prawnej
• Odpowiedzialność pracownicza oparta o Kodeks pracy (odpowiedzialność porządkowa i materialna)
• Odpowiedzialność pracownicza wynikająca z Karty Nauczyciela (odpowiedzialność dyscyplinarna)
• Odpowiedzialność cywilna nauczyciela
• Odpowiedzialność karna
• Przykłady zachowań nauczycieli, w których może dojść do naruszenia obowiązków uzasadniających odpowiedzialność prawną

Czytaj więcej

Alternatywne metody oceniania uczniów (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przyjazne mózgowi, niestresujące metody oceniania
• Ocenianie pozwalające integrować i utrwalać wiedzę
• Ocenianie pozwalające rozwijać umiejętności uczniów
• Ocenianie rozwijające kompetencje kluczowe
• Ocenianie rozwijające myślenie uczniów
• Angażowanie uczniów w proces oceniania
• Ocenianie rozwijające współpracę uczniów z nauczycielem

Czytaj więcej

Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
• Dokumentowanie postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
• Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
• Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

Czytaj więcej

Przyjazna komunikacja (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli / pracowników niepedagogicznych

• Proces komunikacji i jego składowe
• Proces komunikacji w modelu Schulza von Thuna – kwadrat komunikacyjny
• Komunikaty zespolone i bariery w odbiorze informacji
• Trzy kroki odbioru informacji
• Skuteczny, asertywny komunikat „ja”
• Informacja zwrotna w modelu FUKO
• Istota komunikacji bez przemocy (NVC)
• Komunikacja w modelu: wygrana – wygrana
• Komunikat SUPP – wyrażanie swoich potrzeb
• Techniki aktywnego słuchania – podstawa zrozumienia drugiego człowieka

Czytaj więcej

Asertywne reagowanie w sytuacjach konfliktowych (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli / pracowników niepedagogicznych

• Konflikt i jego fazy
• Zapobieganie konfliktom – „głaskologia” w praktyce
• Przekonania blokujące – podstawowy błąd atrybucji
• Zmiana przekonań blokujących w otwierające
• Żądania a potrzeby – żądania jako źródło konfliktów
• Chmura konfliktu – narzędzie do rozwiązywania konfliktów w modelu: wygrana – wygrana
• Analiza transakcyjna – skrzyżowane komunikaty jako przyczyna konfliktów
• Gry psychologiczne w pracy – jak nie dać się wciągnąć w grę
• Pogłębione rozumienie asertywności
• Reagowanie na agresywne zachowania
• Sztuka asertywnego stawiania granic
• Dawanie wpływu w modelu: TY-MY-JA

Czytaj więcej

Zapanuj nad chaosem, czyli zarządzanie sobą w czasie (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Zarządzanie sobą w czasie – próba zdefiniowania problemu
• Czas jako kapitał
• Ustalanie celów i priorytetów
• Matryca zarządzania zadaniami w czasie
• Model RUMAK
• Techniki zarządzania sobą w czasie
• Złodzieje czasu i sposoby na ich eliminacje
• Tradycyjne i cyfrowe narzędzia zarządzania sobą w czasie

Czytaj więcej

Efektywne zebrania z rodzicami (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Co można i co należy zrobić przed spotkaniem
• Sposoby pracy pozwalające efektywnie gospodarować czasem
• Przyjazna, asertywna autoprezentacja
• Organizowanie przestrzeni dla prezentacji poglądów rodziców
• Sposoby zagospodarowania przestrzeni w celu osiągania zamierzonych celów
• Wybrane techniki zarządzania grupą (drabina partycypacyjna; technika: TY, MY, JA)
• Wybrane techniki komunikacyjne (FUO)

Czytaj więcej

Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Obszary współpracy z rodzicami (interwencja, współpraca, pomoc)
• Ogólne zasady współpracy z dorosłymi – elementy andragogiki
• Typy postaw rodzicielskich i wynikające z nich style wychowawcze
• Rodzina dysfunkcjonalna jako specyficzne środowisko wychowawcze
• Specyfika funkcjonowania rodzin o niskich kompetencjach wychowawczych
• Postawy rodzicielskie osób z rodzin zmarginalizowanych
• Mechanizm kształtowania się postawy roszczeniowej
• Jak być dobrym rodzicem „trudnego ucznia”?
• Komunikacja w rodzinie oraz na linii rodzice – szkoła

Czytaj więcej

Jak radzić sobie z raniącymi komentarzami, uwagami i docinkami (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Klika słów o asertywności
• Asertywna krytyka – droga dwukierunkowa
• Niełatwe dialogi – sześć zasad ułatwiających komunikację
• Podstawowe style komunikacyjne w pracy z „trudnym” klientem
• Komunikacja ekstremalna – pomocne strategie
• Krótki program treningowy dla odważnych J
• Coś dla nauczycieli „trudnej klasy”, czyli dobre rady w pigułce

Czytaj więcej