Odpowiedzialność prawna nauczycieli (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia poznają prawa i obowiązki nauczyciela oraz zakres jego odpowiedzialności za działania podejmowane podczas sprawowania opieki nad uczniem; dowiedzą się, z jakich aktów prawnych te prawa i obowiązki wynikają oraz jaką odpowiedzialność ponoszą za zaniechanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków
  • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele zwiększą swoją świadomość na temat znaczenia dbałości o przepisy prawne dla bezpiecznego i koncyliacyjnego funkcjonowania wszystkich stron uczestniczących w życiu szkoły
  • Szkolenie prowadzi ekspert prawa oświatowego z wieloletnim doświadczeniem pracy w kuratorium oświaty

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Obowiązki nauczyciela jako pracownika
  • Rodzaje odpowiedzialności prawnej
  • Odpowiedzialność pracownicza oparta o Kodeks pracy (odpowiedzialność porządkowa i materialna)
  • Odpowiedzialność pracownicza wynikająca z Karty Nauczyciela (odpowiedzialność dyscyplinarna)
  • Odpowiedzialność cywilna nauczyciela
  • Odpowiedzialność karna
  • Przykłady zachowań nauczycieli, w których może dojść do naruszenia obowiązków uzasadniających odpowiedzialność prawną

KTO PROWADZI

Katarzyna Parszewska profesor oświaty, od 36 lat w edukacji (uczelnia wyższa, publiczne i niepubliczne szkoły, placówka nadzoru pedagogicznego); absolwentka UMK w Toruniu oraz licznych staży zagranicznych; autorka wielu rozwiązań organizacyjnych wychodzących poza utarte schematy; zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień zwiększenia szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie możliwości prawnych i pedagogicznych podniesienia owocodajności pracy szkół; zdobytą wiedzą i doświadczeniami od lat dzieli się z innymi, zajęcia z nią są niezwykle inspirujące, porządkujące wiedzę i napędzające do działania, ale także wzmacniające wewnętrznie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia