Agresja i przemoc szkolna (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy uporządkują wiedzę ogólną nt. agresji i przemocy szkolnej, poznają typy sprawców oraz ofiar przemocy, dowiedzą się kim jest „wrogojaciel” i jak w zapobieganiu przemocy i agresji pomaga znajomość kręgu prześladowania rówieśniczego
 • Dzięki nabytym kompetencjom poradzą sobie w sytuacjach wymagających interwencji wychowawczej oraz wdrożą działania zapobiegające zachowaniom agresywnym uczniów
 • Usłyszą praktyczne wskazówki dotyczące profilaktyki agresji oraz postępowania z uczestnikami zachowań przemocowych

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Agresja – definicje, przyczyny, rodzaje
 • Agresja na różnych poziomach rozwojowych
 • Przemoc szkolna – cechy charakterystyczne
 • Krąg prześladowania rówieśniczego
 • Taktyka działania prześladowcy
 • Świadkowie przemocy szkolnej
 • Kim jest „wrogojaciel”?
 • Profil osób biorących udział w prześladowaniach
 • Mechanizm stawania się sprawca przemocy. Konsekwencje ponoszone przez sprawców
 • Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”
 • Wspieranie rozwoju moralnego
 • Poziomy wnioskowania moralnego jako metoda korygowania zachowań agresywnych

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia