Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy uporządkują wiedzę nt. wychowania w oparciu o wyższe idee, dowiedzą się, jak w szkole XXI w. stworzyć adekwatne metody pracy z młodymi, by skutecznie kształtować u uczniów postawy prospołeczne oraz wrażliwość na prawdę, dobro i piękno
 • Dzięki nabytym kompetencjom wprowadzą w proces edukacyjno-wychowawczy – zgodnie z priorytetami MEN na rok szkolny 2021/2022 – wychowanie do najważniejszych, uniwersalnych wartości
 • Atutem szkolenia jest obszerny kontekst tematyczny, problematyka wychowania do wartości, ze szczególnym uwzględnieniem dobra i prawdy, omówiona zostanie z różnych punktów widzenia – psychologii, filozofii oraz nurtów opartych na kulturze chrześcijańskiej

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Co dzieje się, gdy człowiek zaniecha konstytuowania systemu norm etycznych? A. Maslow
  o wartościach, antywartościach, dojrzałej osobowości – elementy psychologii humanistycznej
 • Kilka refleksji na bazie psychologii pozytywnej. M. Seligman o cnotach i siłach charakteru
 • Rozumienie wychowania do wartości w oparciu o nurt kultury chrześcijańskiej
 • Wychowanie do wartości czy edukacja do wartości?
 • Antyczna triada wartości – prawda, dobro, piękno w XXI w.
 • Wrażliwość czy odporność?
 • O normach społecznych słów kilka. Zachowania prospołeczne – jak je kształtować
 • Nauczyciel-wychowawca i jego „strefa wpływów”. Czy istnieje ideał wychowawczy?
 • O Sokratesie i trzech mądrych małpach

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia