Wychowanie i profilaktyka w szkole – sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy uporządkują wiedzę związaną z konsekwencjami edukacji zdalnej/hybrydowej; dowiedzą się, jak wpierać uczniów w sytuacji zachwiania poczucia bezpieczeństwa i ograniczenia naturalnych potrzeb rozwojowych (np. przynależności); poznają wybrane techniki i strategie dotyczące pomocy w organizacji samodzielnej nauki wychowanków
  • Dzięki nabytym kompetencjom usprawnią realizację zadań wychowawczych oraz wesprą uczniów w rozwiązywaniu problemów w sytuacji tradycyjnego i zdalnego nauczania
  • Niewątpliwym atutem szkolenia jest jego praktyczny charakter, przedstawione treści oparte są zarówno na wartościowych źródłach teoretycznych, jak i na bezpośrednich doświadczeniach pracy z wykorzystaniem komunikacji zapośredniczonej

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Sposoby realizacji zadań wychowawczych w trybie zdalnym
  • Analiza wyzwań stojących przed uczniem w sytuacji tradycyjnego i zdalnego nauczania
  • Rozważania na temat problemów młodzieży i sposobów ich rozwiązywania
  • Co się dzieje w mózgu nastolatka?
  • „Pomocniki” nauczyciela – jak wesprzeć uczniów w procesie edukacyjno-wychowawczym
  • „Dekalog ucznia w kapciach”

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia