Kompetencje kluczowe w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

• Dlaczego matematyka nie jest popularna? (odczucia uczniów, samoocena nauczyciela, czy musimy coś zmieniać?)
• Przenoszenie realnego świata na lekcję matematyki (problemy współczesnego świata, matematyka a wybór zawodu)
• Kreatywność na lekcji matematyki (muzyka, taniec, sztuka, storytelling)
• Współpraca na lekcji matematyki (aktywność społeczna, metoda PBL)
• Cyfrowe technologie na lekcji matematyki (dodatek czy konieczność, QR kody, blended learning)

Czytaj więcej

GeoGebra – poziom podstawowy

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra
• Podstawy rysowania figur i formatowania obiektów (okrąg i koło, łamana, trójkąty)
• Proste konstrukcje geometryczne w programie GeoGebra (styczna, okrąg opisany na trójkącie)
• Zmiana parametrów obiektów a odkrywanie zależności (funkcja liniowa, wartość bezwzględna)
• Symetria, obrót, translacja – przekształcenia geometryczne w GeoGebrze
• Tekst w widoku grafiki (układ współrzędnych)
• Wizualizacje pól czworokątów (pole równoległoboku)

Czytaj więcej

Interaktywne karty pracy

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

• Technologia w klasie. TIK na TAK
• Nauczanie tradycyjne i nowoczesne – podobieństwa, różnice, pomysły
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletów i telefonów
• Proste ćwiczenia na początek i zakończenie lekcji
• Wirtualna burza mózgów. Komiksy edukacyjne. Rysowanie na ekranie
• Zagadki i ćwiczenia online
• Nauczanie mieszane. Lekcja interaktywna
• Platforma Blendspace do przygotowania multimedialnych zajęć
• Nearpod – potęga nauczania online; cyfrowe karty pracy
• Aplikacja Wizer; bank zadań w Wordwall

Czytaj więcej

Rozwijanie kreatywności pisarskiej uczniów na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Pisarska rozgrzewka
• Metody pisania kreatywnego pozwalające doskonalić redagowanie rozprawki, opowiadania twórczego, opisu i charakterystyki oraz tekstów użytkowych
• Kreatywne wprawki w ćwiczeniach gramatycznych
• Poetyckie próby pozwalające lepiej rozumieć lirykę
• Sposoby na twórczość własną uczniów

Czytaj więcej

Dwa języki w jednej klasie: jak zaangażować uczniów z Polski i Ukrainy w czasie tej samej lekcji (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Angażowanie i motywowanie uczniów (coś na ławce, coś pod ławką, pudełko)
• Przetwarzanie materiału (heksy, diagram podwójnych baniek)
• Notowanie i wizualizowanie treści nauczania (notatki Birkenbihl, rysowane definicje, torty kategorii)
• Nauczanie przez integrowanie (piramida, powiedz to w minutę)
• Dyskusje na dwa języki (cztery rogi, karuzela burzy mózgów, wędrujące plakaty)

Czytaj więcej

Edukacja w trzecim wymiarze, czyli drukarka 3d w Twojej szkole (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Trema i inne ograniczenia
• Jak oswoić mikrofon i kamerę
• Jak mówić, aby nas słuchano?
• Komunikacja niewerbalna – fakty i mity
• Postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, głos i mimika
• Jak dobrze przygotować wystąpienie
• Pomoce audiowizualne
• Wystąpienia w internecie
• Cyfrowa mowa ciała

Czytaj więcej

Jak pytać, aby wspierać uczenie się uczniów? (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Korzyści wynikające z zdawania pytań
• Funkcje pytań w procesie uczenia się
• Najczęściej popełniane błędy związane z zadawaniem pytań i jak ich unikać: pytania bezwartościowe; czas 1, czas 2; zasada niepodnoszenia rąk; siedem umiejętności składowych w stawianiu pytań według T. Kerrego)
• Pytania w strukturze lekcji: początek zajęć; podsumowujące; do pracy w grupach
• Techniki zadawania pytań: zamknięte; z alternatywami wyboru; otwarte; sondujące; podsumowujące; hipotetyczne; konkretyzujące; uzasadniające; stymulujące; skupiające uwagę
• Pytania kluczowe – zasady formułowania i wykorzystanie w procesie uczenia się
• Pytania rozwijające myślenie uczniów: 5 x dlaczego?; techniki zamiany pytań Jana Potworowskiego

Czytaj więcej

Kompetencje kluczowe we współczesnej szkole (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przegląd kompetencji kluczowych
• Kompetencje kluczowe a podstawa programowa
• Znaczenie kompetencji kluczowych dla osiągania przez uczniów sukcesów edukacyjnych
• Formy i metody pracy umożliwiające rozwój kompetencji kluczowych na każdej lekcji
(grywalizacja, wizualizacja, nowoczesne formy pracy zespołowej)
• Działania uczniów pozwalające na jednoczesną realizację podstawy programowej i rozwijanie kompetencji kluczowych

Czytaj więcej

Taksonomia celów B. Blooma w kształceniu i rozwijaniu umiejętności rozumowania uczniów (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Struktura dobrej lekcji
• Monitorowanie celów w trakcie jednostki lekcyjnej
• Zadanie edukacyjne – planowanie i tworzenie
• Różnice pomiędzy zadaniem a zadaniem edukacyjnym
• Taksonomia Blooma – 6 poziomów osiągania celów lekcji
• Taksonomia Blooma – rola czasowników operacyjnych w formułowaniu zadań dla uczniów
• Zaangażowanie i rozumowanie – planowanie przebiegu dobrej lekcji
• Konstruowanie zadań edukacyjnych. Określanie kryteriów zadania edukacyjnego
• Pytania (zadania) w obszarach taksonomii Blooma – modyfikacja
• Pytania (zadania) w obszarach taksonomii Blooma – tworzenie

Czytaj więcej