Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy szkolenia poznają zasady współpracy oparte na andragogice, które pozwolą na efektywną współpracę z rodzicami uczniów; dowiedzą się, jak mechanizmy funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych marginalizacją wpływają na funkcjonowanie dzieci oraz na ich relacje ze szkołą
 • Dzięki znajomości kształtowania się postawy roszczeniowej rodziców oraz efektywnych metod przedstawiania rodzicom „niewygodnych” treści, w sposób nieinwazyjny, z korzyścią dla wszystkich trzech zainteresowanych stron, będą lepiej zarządzać komunikacją i relacjami z tzw. trudnymi rodzicami
 • Atutem szkolenia jest jego praktyczny, a równocześnie oparty na solidnych podstawach teoretycznych wymiar

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Obszary współpracy z rodzicami (interwencja, współpraca, pomoc)
 • Ogólne zasady współpracy z dorosłymi – elementy andragogiki
 • Typy postaw rodzicielskich i wynikające z nich style wychowawcze
 • Rodzina dysfunkcjonalna jako specyficzne środowisko wychowawcze
 • Specyfika funkcjonowania rodzin o niskich kompetencjach wychowawczych
 • Postawy rodzicielskie osób z rodzin zmarginalizowanych
 • Mechanizm kształtowania się postawy roszczeniowej
 • Jak być dobrym rodzicem „trudnego ucznia”?
 • Komunikacja w rodzinie oraz na linii rodzice – szkoła

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (woj. lubelskie) / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia