Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów, czyli tam i z powrotem (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać obszary problematycznych zachowań i konstruować sytuacje korygujące; poznają techniki oddziaływań indywidualnych i grupowych usprawniające pracę z uczniem z trudnościami w funkcjonowaniu, tak by zmiany zachodziły w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i behawioralnej dziecka
  • Dzięki nabytym kompetencjom – poprzez połączenie zajęć dotyczących problemów w uczeniu się z psychoedukacją – przerwą pętlę, jaką stanowią powiązane ze sobą trudności edukacyjne i zachowania destrukcyjne dzieci i młodzieży, oraz wpłyną na zmiany w obu obszarach
  • Atutem szkolenia jest jego uniwersalność oraz praktyczny charakter poruszanych zagadnień

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Funkcje wykonawcze jako predykator postępów szkolnych
  • Metody wspierania ucznia o obniżonych możliwościach poznawczych
  • Elementy neurodydaktyki
  • Zachowania trudne wychowawczo (rodzaje, przyczyny; obszary, kryteria)
  • Rezyliencja w praktyce szkolnej
  • Czynniki chroniące w wychowaniu
  • Wybrane techniki oddziaływań indywidualnych i grupowych

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (woj. lubelskie) / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia