Organizacja zajęć z techniki dla ucznia, który wrócił z Anglii – pytania i odpowiedzi

Organizacja zajęć z techniki dla ucznia, który wrócił z Anglii – pytania i odpowiedzi

Autor: Katarzyna Parszewska

Katarzyna Parszewskaprofesor oświaty, od 36 lat w edukacji (uczelnia wyższa, publiczne i niepubliczne szkoły, obecnie – placówka nadzoru pedagogicznego); absolwentka UMK w Toruniu oraz licznych staży zagranicznych; autorka wielu rozwiązań organizacyjnych wychodzących poza utarte schematy; zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień zwiększenia szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie możliwości prawnych i pedagogicznych podniesienia owocodajności pracy szkół; zdobytą wiedzą i doświadczeniami od lat dzieli się z innymi, zajęcia z nią są niezwykle inspirujące, porządkujące wiedzę i napędzające do działania, ale także wzmacniające wewnętrznie.

Poniższy artykuł jest odpowiedzią na pytania, zadane przez jednego z uczestników e-szkolenia “Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości”, zrealizowanego przez Kailean w dn. 26.08.2021 r. dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Pytania:

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z uczniem, który wrócił z Anglii. Uczeń został przyjęty do klasy siódmej. Rodzic dostarczył świadectwo ucznia za rok 2020/2021 z klasy siódmej UK. Jednocześnie zostałem poinformowany, że dziecko w UK realizowało technikę przez 2 lata. W Polsce przedmiot ten realizowany jest przez 3 lata. Czy technika  w UK – “dwa lata” jest porównywalna z “trzema latami” w Polsce? Czy muszę zorganizować dla tego ucznia zajęcia z techniki, czy uznać, że podstawa programowa z techniki została zrealizowana w UK?

Odpowiedź na powyższe pytania:

Uczeń powinien mieć na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę z techniki. Wynika to ust. 10 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2019r. r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (D. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.), w którym zapisano, iż w części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. Nie ma przepisów, które ustalałyby sposób przeliczania ocen uzyskanych przez ucznia w innym systemie szkolnym lub  czasu realizacji przedmiotu o takiej samej nazwie w polskim i innym  systemie edukacyjnym.

W § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23.08. 2017 r.  w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2020.1283 t.j) ustalono:

§  18. 

1. Dla uczniów wymienionych w § 17 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

Uczeń przybywający z zagranicy może korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy (art. 165 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe).

Ze względu na to, iż lekcji z przedmiotu technika nie ma już w klasie siódmej (jak wynika z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół), moim zdaniem dla ucznia należy zorganizować zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu na podstawie powyżej przywołanych przepisów, tak aby wyrównał różnice programowe i został sklasyfikowany z techniki. Uczeń nie musi mieć zajęć organizowanych przez cały rok szkolny – okres trwania tych zajęć  zależy od możliwości ucznia. Następnie nauczyciel ustali dla ucznia roczną ocenę klasyfikacyjną z techniki, co pozwoli go sklasyfikować w klasyfikacji końcowej w klasie VIII.

Z poważaniem, Katarzyna Parszewska

Przeczytaj również: