Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela-wychowawcy (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy poznają kryteria dojrzałej osobowości w kontekście pracy nauczyciela-wychowawcy, dowiedzą się, jakie zasoby i kompetencje powinniśmy posiadać, udzielając wsparcia naszym podopiecznym, oraz jakie są koszty emocjonalne pracy osoby udzielającej wsparcia, gdy te kompetencje są niewystarczające lub ich brak
  • Dzięki nabytym kompetencjom zminimalizują ryzyko wystąpienia kosztów emocjonalnych, wyeliminują niekorzystne czynniki, które mogą przeszkodzić w udzielaniu efektywnego wsparcia uczniom, poprawią swoją skuteczność wychowawczą i dydaktyczną
  • Szkolenie prowadzi doświadczony psychoprofilaktyk, pedagog, coach

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Cechy dojrzałej osobowości wg A. Maslowa (skutki zaniedbania rozwoju, cechy osób samorealizujących się)
  • Kompetencje emocjonalne (społeczne, osobiste)
  • Rola inteligencji emocjonalnej
  • Kompetencje emocjonalne – koszty braku
  • Emocjonalne abecadło – podsumowanie
  • Wybrane zasoby osobiste

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia