Program 1 – Jak kształcić i rozwijać u uczniów umiejętność twórczego, samodzielnego myślenia i rozumowania?

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw. 

Problem rozwojowy szkoły: niedostateczny poziom umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego, twórczego myślenia i rozumowania

Przejawy problemu: uczniowie gorzej radzą sobie z zadaniami, w których trzeba wyjść poza znane sobie, rutynowe sposoby postępowania; mają trudności z samodzielnym opanowaniem nieznanego wcześniej modelu lub kontekstu, zaprojektowaniem strategii postępowania – odpowiedniego ciągu działań, składającego się z dobrze znanych operacji, prowadzącego do rozwiązania; przeprowadzeniem rozumowania polegającego na analizie działania pewnego systemu i wyciągnięciu z tej analizy wniosków – potwierdzają to wyniki egzaminów zewnętrznych (np. poniżej średniej powiatu i/lub woj.).

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem