Cyfrowe sprawdziany i kartkówki

Cyfrowe sprawdziany i kartkówki

Autor: Paulina Kuźmo-Biwan

Paulina Kuźmo-Biwan – nauczycielka języka angielskiego, trenerka kursów internetowych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie; trenerka warsztatów Szkoły Uczącej Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentorka grup szkoleniowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej; od wielu lat tworzy scenariusze szkoleń stacjonarnych oraz kursy z zakresu wykorzystywania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (m.in. dla FRSE oraz European Schoolnet w Brukseli). Organizowała i prowadziła wiele konferencji dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą; autorka i współautorka publikacji związanych z realizacją projektów międzynarodowych, dydaktyką języka angielskiego oraz wykorzystywaniem narzędzi TIK na lekcjach.

Paulina Kuźmo-Biwan

Zdalne nauczanie, z którym nauczyciele i uczniowie mierzą się już od dwóch miesięcy, wiąże się nieodłącznie z podejmowaniem wielu nieznanych wcześniej wyzwań. Jednym z takich wyzwań jest sprawdzanie wiedzy uczniów. Jak przygotować kartkówkę lub test i ograniczyć uczniom czas na odpowiedź tak, aby zminimalizować ryzyko niesamodzielnej pracy? W jaki sposób ocenić dużą liczbę prac, nie poświęcając na to całego tygodnia?

Z pomocą przychodzi narzędzie Testportal dostępne pod adresem https://www.testportal.pl. Testportal to aplikacja w języku polskim. Wykorzystywana jest zarówno w organizacjach biznesowych, jak i edukacyjnych. Korzystanie z portalu wymaga założenia konta w opcji EDU. Po założeniu konta zostaniemy przekierowani do menedżera testów. Jest to miejsce, w którym można utworzyć nowy test. Należy rozpocząć od podania informacji podstawowych o teście (tytuł sprawdzianu, krótki opis i język). W drugim kroku pojawią się domyślne ustawienia testu zaznaczone kolorem zielonym (np. 50% – próg zaliczeniowy, losowanie pytań, 2-minutowy czas na odpowiedź). Ustawienia te będzie można modyfikować w dalszym etapie konfigurowania sprawdzianu.

Rozpocznijmy od dodania pytań. W tym celu należy wybrać opcję „Dodaj pytania” i wpisać treść pytania w puste pole. Następnie decydujemy o rodzaju pytania. Do wyboru są pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, krótka odpowiedź, pytania typu prawda/fałsz i pytania ankietowe. Większość pytań (jednokrotny, wielokrotny wybór, krótka odpowiedź, prawda/fałsz, ankietowe) umożliwia uzyskanie automatycznej oceny przez ucznia. Jedynie pytanie opisowe będzie wymagało sprawdzenia pracy przez nauczyciela. Jeżeli zdecydujemy się na pytanie wyboru czy ankietowe, musimy zaznaczyć, która z podanych odpowiedzi jest odpowiedzią prawidłową (należy wybrać ikonę kółka obok odpowiedzi). Pytanie typu „krótka odpowiedź” umożliwia wpisanie kilku odpowiedzi, które będą uznane jako prawidłowe (np. Jaką częścią mowy jest słowo „bardzo”? Możliwe odpowiedzi: przysłówek, Przysłówek, PRZYSŁÓWEK). Przy każdym pytaniu należy także określić liczbę punktów za prawidłową odpowiedź (domyślnie jest to 1 punkt). Istnieje także możliwość przyznawania punktów ujemnych (wówczas należy zmienić wartość zerową w polu „za błędną odpowiedź” na wartość ujemną, np. -1). Po utworzeniu pytania następne zadania tworzy się po wybraniu opcji „Zapisz i dodaj kolejne”.

Jeżeli tworzenie testu dobiegło końca, możemy przejść do zmiany ustawień sprawdzianu. W polu „Opcje oceniania i podsumowania” istotną możliwością jest określenie kryteriów oceniania. Po zaznaczeniu przycisku „Ocena” i wprowadzeniu przedziałów punktowych aplikacja wystawi ocenę cząstkową uczniowi. Jeśli przycisk „Ocena” nie zostanie podświetlony, wówczas uczeń otrzyma wynik punktowy lub procentowy, a nauczyciel sam zadecyduje o przeliczeniu wartości na ocenę. Ustawienie „Parametry czasowe” umożliwia z kolei określenie czasu przeznaczonego na rozwiązanie całego testu lub ustalenie ilości sekund przeznaczonych na odpowiedź na każde pytanie. W tej samej zakładce określamy sposób uruchomienia testu. Możemy nacisnąć przycisk „Aktywuj test” (jeśli chcemy rozpocząć go w tej chwili, np. podczas lekcji) lub zaplanować aktywację na określony dzień i godzinę.

Przed decyzją o zakończeniu przygotowywania testu warto jeszcze sprawdzić zakładkę „Strona startowa”. Będzie to strona, która pojawi się przed każdym stworzonym przez nas testem. Domyślnie jest to strona, na której uczeń wpisze swoje imię i nazwisko, ale możemy zmienić te dane lub dopisać instrukcję do rozwiązywania testu.

Bardzo ważny jest sposób udostępnienia testu uczniom. W opcji „Dostęp do testu” należy pobrać link do testu i przesłać go uczniom (podczas lekcji, przed lekcją lub w dowolnym terminie, jeśli test zaplanowany jest na określony dzień i godzinę). W tym samym miejscu znajduje się także pole „Uczciwy rozwiązujący” – włączenie tej opcji uniemożliwi uczniom wyjście z testu w celu sprawdzenia odpowiedzi na innej stronie internetowej. To rozwiązanie skutecznie zniechęca uczniów do oszukiwania!

Niewątpliwymi zaletami Testportalu są: gromadzenie rezultatów pracy uczniów w zakładce „Baza wyników”, automatyczne sprawdzanie większości typów pytań, ograniczenie możliwości korzystania z niedozwolonych pomocy dydaktycznych podczas rozwiązywania testu, a także ustalony czas na odpowiedź na dane pytanie.

Należy wspomnieć, że za pomocą aplikacji można przygotowywać nie tylko kartkówki i sprawdziany, ale także zadania sprawdzające, podsumowujące czy konkursy szkolne. Warto przeTESTować!