Курс польского языка (B2_C1)

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

 • Человек, владеющий языком на уровне C1, понимает широкий спектр трудных длинных текстов, понимая также скрытые значения, выраженные косвенно. Может высказываться плавно, спонтанно, без большого труда находя соответствующие формулировки. Эффективно и свободно может общаться на языке в дружеских, общественных, образовательных и профессиональных кругах. Может формулировать ясные, четко построенные, точные высказывания, касающиеся сложных проблем, правильно и надлежащим образом используя правила построения высказывания, переходя от одной темы к другой.
 • Курс проводится выпускницей польской филологии, родом из Беларуси, проживающей в Польше более 30 лет; вы получите много ценных советов для самостоятельного и эффективного изучения польского языка

ДЛЯ КОГО

 • Для взрослых, которые владеют польским языком на уровне B1

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА 

Ольга Очковска-Фюкпрезидент правления Kailean® sp. z o.o., директор KAILEAN® – Аккредитованного центра подготовки учителей; выпускник польской филологии Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине;  сертифицированный тренер, бизнес-консультант субъектов социальной экономики;  многолетний опыт управления компанией, педагогическим институтом, несколько лет практики создания, реализации и учета проектов, финансируемых из фондов ЕС, в том числе для сотрудников системы образования; автор множества инструментов, поддерживающих управление процессами обучения и развития.

ФОРМА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

 • занятия с использованием гибридных методов обучения
 • стационарно: 240 уроков по 45 минут
 • онлайн: доступ к интерактивным материалам, групповому форуму и бесплатным консультациям  

КОГДА, ГДЕ, СКОЛЬКО СТОИТ

 • Срок обучения: 48 недель, занятия 1 раз в неделю по 5 уроков (1 урок – 45 минут)
 • Курс проводится в КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Щецин) в группах до 10 человек
 • Цена: 8400 злотых, включая учебные материалы, сертификат, кофе, сладости
 • Оплата производится банковским переводом: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 • Можно платить помесячно: 700 злотых в месяц
 • Для выпускников других курсов Kailean – скидка10% 


Вы хотите записаться на курс?

Звоните +48 608 340 644 или пишите: olgafiuk@kailean.pl

7.10.2023 – 28.09.2024, по субботам 15.00-19.15

👉 Курс польского языка для начинающих A1 по выходным

👉 Курс польского языка A2_B1 по выходным


Kurs języka polskiego (B2/C1)

DLACZEGO WARTO

 • Osoba posługująca się językiem na poziomie C1 rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
 • Kurs jest prowadzony przez absolwentkę filologii polskiej, pochodzącą z Białorusi, od ponad 30 lat mieszkającą w Polsce; otrzymasz wiele cennych wskazówek do samodzielnej i efektywnej nauki języka polskiego

DLA KOGO

 • Dla osób dorosłych, które posługują się językiem polskim na poziomie B1

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • zajęcia prowadzone są metodą hybrydową
 • stacjonarnie: 240 godzin dydaktycznych
 • online: dostęp do interaktywnych materiałów, forum grupowego oraz bezpłatnych konsultacji

AUTOR KURSU i OSOBA PROWADZĄCA

Olga Oczkowska-Fiuk – prezes zarządu i właściciel Kailean® sp. z o.o., dyrektor KAILEAN® – Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli; absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie; certyfikowany trener, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej; wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, placówką doskonalenia nauczycieli, kilkunastoletnia praktyka w tworzeniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE, w tym dla kadr systemu oświaty; autor wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesami szkoleniowymi i rozwojowymi.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: 48 tygodni, spotkania 1 raz w tygodniu po 5 lekcji (1 lekcja – 45 minut)
 • Kurs jest realizowany w siedzibie КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Szczecin), w grupach do 10 osób
 • Cena: 8400 zł, w tym materiały dydaktyczne, zaświadczenie, serwis kawowy
 • Płatność przelewem: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 • Można płacić w ratach: 700 zł miesięcznie
 • Dla absolwentów innych kursów Kailean – zniżka 10%


Chcesz się zapisać na kurs?

Dzwoń +48 608 340 644 lub pisz: olgafiuk@kailean.pl

7.10.2023 – 28.09.2024, zajęcia w soboty 15.00-19.15

👉 Kurs języka polskiego dla początkujących A1 w weekendy

👉 Kurs języka polskiego A2_B1 w weekendy