W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych (ADO) Kailean (KAILEAN – Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Kailean sp. z o.o. – organ prowadzący placówkę doskonalenia), siedziba: al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 Szczecin, kontakt:  +48 91 829 39 09; biuro@kailean.pl
Kailean dochowuje staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikających z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.
Cel i podstawa przetwarzania danych Realizacja usług szkoleniowych, sporządzenie listy obecności, wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlega ADO (m.in. rachunkowych, archiwizacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO), marketing bezpośredni usług własnych, prowadzenie statystyk zgłoszeń (prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. f), wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną (zgoda osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Planowany okres przechowywania danych W okresie realizacji usługi szkoleniowej oraz później – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązków przewidzianych przepisami prawa po tym okresie – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody
Kategorie
przetwarzanych danych
Imię i nazwisko, adres e-mail; telefon komórkowy, nauczany przedmiot i/lub stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres), dane do faktury (nabywca/odbiorca)
Twoje prawa Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością dokonania zapisu na szkolenie. Masz prawo: dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody (na adres e-mail: biuro@kailean.pl), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa UODO
Kategorie odbiorców danych osobowych Kailean NIE UDOSTĘPNIA danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, oraz podmiotów, które przetwarzają je na zlecenie Kailean na podstawie umowy powierzenia (np. dostawca usług IT)
Przekazywanie danych
do państw trzecich
Kailean NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Kailean NIE KORZYSTA z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu