W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych (ADO) Kailean (KAILEAN – Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Kailean sp. z o.o. – organ prowadzący placówkę doskonalenia), siedziba: al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 Szczecin, kontakt:  +48 91 829 39 09; biuro@kailean.pl

Kailean dochowuje staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikających z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.
Cel i podstawa przetwarzania danych Wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną (zgoda osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane przetwarzane są w ramach zewnętrznego systemu mailingowego firmy GetResponse z siedzibą w Gdańsku.
Planowany okres przechowywania danych W okresie funkcjonowania newslettera lub do momentu cofnięcia zgody.
Kategorie
przetwarzanych danych
Imię, adres e-mail; nauczany przedmiot, stanowisko/funkcja, typ placówki, województwo
Twoje prawa Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością dokonania zapisu na newsletter. Masz prawo: dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody (kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” w stopce newslettera), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa UODO
Kategorie odbiorców danych osobowych Kailean NIE UDOSTĘPNIA danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, oraz podmiotów, które przetwarzają je na zlecenie Kailean na podstawie umowy powierzenia (np. dostawca usług IT, dostawca usług email marketingu)
Przekazywanie danych
do państw trzecich
Kailean NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Kailean NIE KORZYSTA z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

Osoby, które zapiszą się na bezpłatne webinary dedykowane subskrybentom newslettera Kailean, zobowiązani są do respektowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności GetResponse, w szczególności w zakresie ograniczeń dotyczących niedozwolonych praktyk oraz wymagań technicznych.