zarządzanie i organizacja pracy szkoły

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• Komisje socjalne
• Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady
• Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• ZFŚS a RODO

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy obejmujące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (Gorzów Wlkp.)

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Pracownicy Kadr

• Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
• Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
• Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
• Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• Ocena pracy i awans zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Autorytet dyrektora w relacjach z nauczycielami. Co robić? Czego unikać?

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

• Jak rozpoznać potencjał zespołu i optymalnie zagospodarować zasoby i talenty swoich pracowników?
• Jak korygować niepożądane zachowania pracowników i skutecznie nagradzać?
• Jak przekazywać informacje zwrotne i niepopularne decyzje?
• Jak komunikować preferencje i oczekiwania wobec pracowników?
• Jak zbudować ZSM (Zaangażowanie – Satysfakcja – Motywacja) w zespole?
• Jak budować wizerunek i autorytet osobisty w relacjach z podwładnymi i przełożonymi?

Czytaj więcej

Jak przejść przez procedury awansu zawodowego nauczycieli i uzyskać wyższy stopień?

Nauczyciele odbywający staż lub planujący rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
Nauczyciele mianowani, dyplomowani, którzy pełnią lub planują pełnić funkcję opiekuna stażu

• Analiza najnowszych zmian w przepisach o awansie zawodowym
• Wymagania i powinności nauczyciela związanie z awansem zawodowym
• Powinności dyrektora i opiekuna stażu w związku z awansem zawodowym nauczyciela
• Plan rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania
• Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawienia i podsumowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu
• Przebieg egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy obejmujące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Pracownicy Kadr

• Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
• Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
• Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
• Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• Ocena pracy i awans zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości

Dyrektorzy szkół
Pedagodzy lub inne osoby wytypowane do kontaktów z uczniami i rodzicami uczniów przybywających lub powracających z zagranicy

• Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny:
przyjmowanie uczniów do szkoły
organizacja kształcenia
między teorią a praktyką – studia przypadków
• Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym i metodycznym – organizacja i nadzór:
doświadczenia ucznia i szkoły
metody pracy z uczniem cudzoziemskim
• Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

Czytaj więcej

Kod QD85. O wypaleniu zawodowym i jego profilaktyce

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

• Wypalenie zawodowe jako efekt naruszenia równowagi wewnętrznej człowieka
• Ciało i mózg człowieka w chronicznym stresie – rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych
• Apatia, anhedonia i astenia jako konsekwencje wypalenia zawodowego (objawy wypalenia)
• Efektywność osobista vs wypalenie zawodowe
• Radzenie sobie z pierwszymi objawami wypalenia
• W poszukiwaniu równowagi życia – „antystresowa osobowość” i „antystresowe myślenie”
• Budowanie i respektowanie własnych granic w życiu zawodowym i osobistym

Czytaj więcej

Jak zakończyć staż i uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego?

Nauczyciele, którzy w roku 2020 kończą staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Nauczyciele, którzy są w trakcie odbywania stażu
Nauczyciele mianowani, dyplomowani, którzy pełnią lub planują pełnić funkcję opiekuna stażu

• Analiza ostatnich zmian w przepisach o awansie zawodowym
• Wymagania i powinności nauczyciela związanie z awansem zawodowym
• Powinności dyrektora i opiekuna stażu w związku z awansem zawodowym nauczyciela
• Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawienia i podsumowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania
• Przebieg egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

Czytaj więcej