Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Umiejętności wychowawcze, kompetencje osobiste (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Nauczyciele poznają kryteria dojrzałej osobowości w kontekście pracy nauczyciela-wychowawcy, dowiedzą się, jakie zasoby i kompetencje powinniśmy posiadać, udzielając wsparcia podopiecznym; uporządkują wiedzę na temat zasobów i kompetencji osobistych oraz poszukiwania obszarów wsparcia, co w efekcie pogłębi ich umiejętności wychowawcze i psychologiczne; dowiedzą się, jak uważność na relacje przełoży się na sukcesy pedagogiczne, a także jakie aspekty pracy nad sobą są istotne w budowaniu właściwych relacji z wychowankami i zapobieganiu zachowaniom destrukcyjnym
 • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele staną się naturalnym autorytetem wyzwalającym
 • Atutem szkolenia jest duża dawka wiedzy praktycznej oparta na solidnych podstawach teoretycznych i wartościowej literaturze

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Poczucie własnej wartości jako podstawa autorytetu nauczyciela
 • Spójność wewnętrzna i hierarchia wartości jako narzędzia w pracy pedagoga
 • Cechy dojrzałej osobowości A. Maslowa
 • Postawy nauczyciela w powiązaniu z posiadaną samooceną
 • Zasoby i kompetencje osobiste w pracy nauczyciela-wychowawcy
 • Warunki dobrego kontaktu z wychowankiem (uczniem) wg C. Rogersa.
 • Budowanie autorytetu wychowawcy. Rodzaje autorytetu
 • Profesjonalne umiejętności nauczyciela. Skuteczne wpływanie na innych
 • Nauczycielu, wyjdź z pudełka – czyli jak, zaczynając od siebie, poprawiać relacje w klasie
 • Życie w szkolnej klasie. Cztery ważne odkrycia i piramida zmian

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia