Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić? (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z problematyką zaburzeń lękowych i depresyjnych, samouszkodzeń i tendencji samobójczych wśród dzieci i młodzieży, dowiedzą się, kiedy należy uruchomić pomoc i interwencję zewnętrzną wobec problemów ucznia
  • Dzięki nabytym kompetencjom zdiagnozują zagrożenia w rozwoju nastolatka oraz wdrożą skutecznie interwencje i konstruktywne wsparcie wobec trudności emocjonalnych ujawnianych przez uczniów
  • Szkolenie prowadzone jest przez psychologa z doświadczeniem pracy w szkole

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
  • Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
  • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży w kontekście kształtującej się osobowości
  • Funkcje samouszkodzeń 
  • Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
  • Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
  • Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać?

KTO PROWADZI

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

e-learning / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia