Informacje ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest KAILEAN – Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli, wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem WEiS-I.5430.2.2019.TL.
 2. Organem prowadzącym placówkę jest Kailean sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000791348, NIP: 8522657246, REGON: 383662000.
 3. Siedziba ww. podmiotów (zwanych łącznie Kailean) znajduje się w Szczecinie (70-473), przy al. Wojska Polskiego 31/5.
 4. Na ofertę Kailean składają się następujące formy doskonalenia:
  • SZKOLENIA OTWARTE (kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, szkolenia, warsztaty, seminaria, wykłady, konferencje, cykle szkoleniowe, spotkania coachingowe i inne formy doskonalenia skierowane do określonych grup odbiorców indywidualnych; realizowane w siedzibie Placówki lub innych dostosowanych do tego celu pomieszczeniach),
  • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (szkolenia, warsztaty, prelekcje, lekcje pokazowe i inne formy doskonalenia dla rad pedagogicznych, zespołów zadaniowych, grup pracowników, uczniów, rodziców; realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych lub ich organów prowadzących z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających),
  • E-KURSY (e-kursy, webinaria oraz inne e-learningowe i blend-learningowe formy doskonalenia; internetowa odmiana otwartych form doskonalenia),
  • PROGRAMY WSPOMAGANIA (programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania pracy szkoły to szkolenia zamknięte ujęte w proces: poparte gruntowną diagnozą potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, szczegółowo zaprojektowane, w trakcie realizacji obudowane rzetelnymi procesami monitoringowymi oraz poddane uprzednio zaplanowanej ewaluacji; realizowane z wykorzystaniem autorskich narzędzi wspomagających zarządzanie procesem doskonalenia nauczycieli).
  • WYJAZDY EDUKACYJNE (wycieczki edukacyjne, wizyty studyjne, szkolenia wyjazdowe; odmiana szkoleń otwartych wykorzystująca outdoorowe i wyjazdowe formy doskonalenia),
  • BLOG EKSPERCKI (narzędzie do upowszechniania dobrych praktyk, promocji nowości edukacyjnych i nowatorstwa pedagogicznego oraz samodoskonalenia nauczycieli; blog dostępny na www.kailean.pl),
  • SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (odmiana szkoleń otwartych wykorzystująca formy doskonalenia oparte na wymianie doświadczeń między uczestnikami).
 5. Kailean zapewnia wsparcie w zakresie wdrażania nabytych kompetencji do praktyki poprzez:
  • udostępnianie uczestnikom autorskich skryptów, materiałów dydaktycznych oraz wykazów literatury polecanej do samodoskonalenia,
  • organizowanie konsultacji indywidualnych, grupowych, zespołowych, spotkań samokształceniowych i coachingowych, obserwacji koleżeńskich, superwizji, doradztwa, poradnictwa, mentoringu, tutoringu, w tym on-line,
  • inspirowanie nauczycieli do zmiany sposobów postępowania – określanie pożądanych wzorców zachowań oraz dostarczanie szkołom i placówkom autorskich narzędzi do monitorowania i wizualizacji efektów wdrożonych zmian.
 6. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych otrzymują odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia po zakończeniu zajęć i spełnieniu następujących warunków:
  • uczestnictwo w minimum 80% zajęć potwierdzone podpisem na liście obecności,
  • wykonanie zadań objętych programem szkolenia,
  • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
 7. Uczestnicy e-kursów otrzymują odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia po wykonaniu w wyznaczonym terminie zadań objętych programem i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Zaświadczenie jest wysyłane na adres podany w zgłoszeniu w rubryce “odbiorca faktury”.

Zgłoszenia

 1. Warunkiem skorzystania z usług szkoleniowych jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.kailean.pl.
 2. Zgłoszenia na usługi typu otwartego (szkolenia otwarte, e-kursy, wyjazdy edukacyjne, spotkania szkoleniowe w ramach sieci współpracy itd.) przyjmowane są do wyczerpania miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu przekazywana jest drogą elektroniczną wraz z fakturą proforma. Po uzyskaniu od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu Uczestnik ma obowiązek wysłać potwierdzenie udziału (sms).
 3. Wysłanie zgłoszenia na usługi typu zamkniętego (szkolenie zamknięte, program wspomagania) inicjuje proces diagnostyczno-planistyczny. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wysyła na adres e-mail podany przez Zamawiającego ankietę wstępną. Na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej Organizator przygotowuje ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, kontaktując się w razie potrzeby z przedstawicielem Zamawiającego drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Warunkiem realizacji usługi szkoleniowej przez Kailean jest zaakceptowanie przez Zamawiającego poczynionych ustaleń – w postaci Karty organizacyjnej szkolenia – drogą elektroniczną w terminie wskazanym przez Organizatora.

Warunki płatności

 1. Co do zasady podstawą płatności za usługi typu zamkniętego jest Faktura wystawiona przez Organizatora po wykonaniu usługi szkoleniowej na kwotę uzgodnioną w ofercie, z terminem płatności do 14 dni (forma płatności – przelew). Na prośbę Klienta istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności. Faktury są dostarczane pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość przesłania faktury pocztą tradycyjną. W przypadku przekroczenia uzgodnionego limitu liczby uczestników kwota na fakturze zostaje powiększona o koszt uczestnictwa dodatkowych osób zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. W przypadku usług typu otwartego Uczestnik zakwalifikowany na szkolenie otrzymuje fakturę proforma, którą jest zobligowany opłacić przed rozpoczęciem formy doskonalenia, której ona dotyczy. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę właściwą, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość przesłania faktury pocztą tradycyjną.
 3. Jeżeli klient chce dokonać przedpłaty za usługę szkoleniową, której realizacja planowana jest w odstępie dłuższym niż miesiąc od dnia dokonania przedpłaty, Organizator wystawia mu najpierw fakturę proforma, następnie po otrzymaniu wpłaty – fakturę zaliczkową, a w miesiącu wykonania usługi – fakturę końcową.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. O rezygnacji należy poinformować Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub sms) nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia Faktury na kwotę 50% należności za zamówione szkolenie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym terminie

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji usług szkoleniowych zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kailean.pl
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Informacja o sposobie załatwienia reklamacji wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Prawa autorskie

 1. Materiały dydaktyczne przekazane Uczestnikom podczas form doskonalenia są przedmiotem praw autorskich organu prowadzącego Placówkę, szkoleniowców lub innych podmiotów współpracujących.
 2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z otrzymanych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z materiałów w celach komercyjnych.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.