Programy wspomagania szkół – od diagnozy do podsumowania (05/2021)

DLACZEGO WARTO

 • Usystematyzujesz siatkę pojęciową dotyczącą procesu wspomagania; dowiesz się, jakie kryteria decydują o jakości programu; nauczysz się określać cele odpowiadające na potrzeby szkoleniowe nauczycieli oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi szkoły; poznasz sprawdzone sposoby na zaprojektowanie działań i osadzenie ich w czasie tak, by monitorowanie stało się błahostką; dowiesz się, jak dokonać miarodajnej oceny skuteczności i efektywności programu 
 • Dzięki nabytym kompetencjom zaprojektujesz spójny, skuteczny i efektywny program doskonalenia nauczycieli stanowiący istotny element strategii rozwojowej szkoły; bez zbędnych formalności zmonitorujesz, udokumentujesz i podsumujesz realizację zaplanowanych działań, z łatwością zaplanujesz i przeprowadzisz konkretną i pożyteczną ewaluację programu
 • Otrzymasz gotowe wzory, szablony i narzędzia oraz przykłady ich zastosowania w praktyce

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN

O CZYM

 • Programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania szkół i placówek oświatowych
 • Kryteria jakości programu w świetle założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli
 • Związki przyczynowo-skutkowe na linii potrzeba rozwojowa szkoły – potrzeba szkoleniowa szkoły – potrzeba szkoleniowa nauczycieli, czyli logika pionowa matrycy programu
 • Zależności na linii problem – cel – działanie, czyli logika pozioma matrycy programu
 • Cele ogólne i szczegółowe. Dobór form wsparcia. Metadziałania. Harmonogram działań
 • Wskaźniki programu, źródła pozyskania danych, częstotliwość pomiaru
 • Sposoby monitorowania i ewaluacji programu, przykładowe narzędzia
 • Podsumowanie programu – sprawozdanie, wnioski, rekomendacje
 • Dokumentacja programu – minimum formalności, maksimum przydatności. Przykładowe narzędzia – diagnostyczne, planistyczne, monitoringowe, ewaluacyjne, sprawozdawcze

AUTOR E-KURSU

Olga Oczkowska-Fiuk – prezes zarządu i właściciel Kailean sp. z o.o., certyfikowany trener, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej; wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówką doskonalenia nauczycieli, kilkunastoletnia praktyka w tworzeniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE, w tym dla kadr systemu oświaty; autor wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesami szkoleniowymi i rozwojowymi.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z opieką autora, zakres materiału – 14 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie
 • możliwość zadawania pytań
 • informacja zwrotna nt. wykonanych zadań

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 350 zł, w tym e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty