Prawo pracy w oświacie – zmiany dla pracowników, skutki dla płatników (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz planowane zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w 2022 r., dowiesz się, jakie są podstawowe założenia „Polskiego Ładu”, usystematyzujesz wiedzę na temat dotychczasowych zmian w kodeksie pracy i innych przepisach regulujących zagadnienia związane z prawem pracy w placówkach oświatowych
 • Dzięki nabytym kompetencjom dostosujesz  politykę kadrową do obowiązujących przepisów
 • Szkolenie prowadzi prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tematyce szkolenia

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

O CZYM  

Planowane zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w 2022 r.: praca zdalna
w Kodeksie pracy (?), zmiany w ubezpieczeniach społecznych, sygnalista w firmie/organizacji

 • miejsce pracy zdalnej oraz odpowiednie warunki pracy
 • praca zdalna – porozumienie, polecenie, siła wyższa, opieka nad członkiem rodziny
 • skrócenie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • jeden okres zasiłkowy dla wszystkich okresów niezdolności do pracy
 • zmiany w wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu
 • zmiana terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
 • zmiany w informacji ZUS IWA – wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy
 • obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • sygnalista – kogo dotyczy to  rozwiązanie i od kiedy
 • nowe obowiązki pracodawców, rejestr zgłoszeń, zapewnienie ochrony sygnalistom

Podstawowe założenia „Polskiego Ładu” – zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie drugiego progu podatkowego,
 • składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń podatkowych) – brak odliczenia od podatku,
 • ulga dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. ulga dla „klasy średniej”),
 • nowe obowiązki dla płatników,
 • uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
 • zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)

 • zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika
 • zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie
  a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika
 • okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych, zasady przetwarzania
 • ograniczenie zakresu stosowania monitoringu oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników
 • zasady przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu
 • ZFŚS a zmiana przepisów związana z wdrożeniem RODO – oświadczenia, zgody, przetwarzanie danych oraz przyznawanie pomocy i świadczeń z Funduszu

Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.

 • otwarty katalog przyczyn dyskryminacji
 • uprawnienia pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego (ochrona trwałości stosunku pracy i inne uprawnienia)
 • wzmocnienie ochrony przedemerytalnej pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do żądania odszkodowania z tytułu mobbingu
 • zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy (terminy wydawania i wnoszenie środków odwoławczych)
 • zmiana kodeksu pracy w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli

 • terminy wypłaty wynagrodzeń nauczycieli
 • podwyżka średniego wynagrodzenia – wynagrodzenie zasadnicze a stopień awansu zawodowego
 • składniki wynagrodzenia nauczycieli – obligatoryjne i fakultatywne
 • minimalna stawka dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy
 • jednorazowe świadczenie na start
 • likwidacja dodatku za wyróżniającą pracę
 • godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zasady przydzielania i rozliczania finansowego

Ocena pracy i awansu zawodowego nauczycieli

 • „nowe” stare zasady oceniania
 • „nowa” stara procedura awansu zawodowego

Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli

Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka


KTO PROWADZI

Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; do stycznia 2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy); od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy dla specjalistów personalnych i działów kadr i płac dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, kadr zarządzających i pracodawców.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 20.01.2022 r. lub 22.03.2022, godz. 09.45-14.00

9.45-10.00        logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30      blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  290 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej