Jak zakończyć rok szkolny? Zadania i obowiązki nauczycieli i wychowawców

DLACZEGO WARTO

  • Uaktualnisz wiedzę na temat podstaw prawnych procesu oceniania i klasyfikowania, nabędziesz kompetencje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia klasyfikacji rocznej
  • Dzięki nabytym kompetencjom sprawnie ocenisz uczniów, przeprowadzisz klasyfikację końcową, sporządzisz odpowiednią dokumentację
  • Otrzymasz wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia klasyfikacji rocznej oraz wskazówki, które pomogą uniknąć wnoszenia zastrzeżeń do trybu wystawiania ocen

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Analiza przepisów dotyczących  oceniania i klasyfikacji uczniów – wynikające z nich obowiązki nauczycieli i wychowawców
  • Czym różni się klasyfikacja śródroczna od rocznej?
  • Czym różni się klasyfikacja roczna od końcowej?
  • Klasyfikacja roczna – warunki promowania i klasyfikowania uczniów – egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, sprawdzające
  • Dokumentacja szkolna – jak poprawnie wypełnić arkusz ocen i świadectwo
  • Praktyczne rady, które pomogą uniknąć odwołań od ocen rocznych

KTO PROWADZI

Iwona Bogus wieloletni nauczyciel-praktyk, pasjonat swojego zawodu; dyrektor szkoły podstawowej; członek komisji egzaminacyjnych; certyfikowany trener kadr systemu oświaty; ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna – US Szczecin, studia podyplomowe na kierunkach: Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – TWP Szczecin, Edukacja wczesnoszkolna – US Szczecin, Wychowanie fizyczne – US Szczecin, Zarządzanie oświatą – AR Szczecin, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – US Szczecin

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / e-learning

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia