zarządzanie i organizacja pracy szkoły

Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w kalendarium na www.kailean.pl
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

Prawo pracy w oświacie – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Pracownicy Kadr

• Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
• Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
• Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
• Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• Ocena pracy i awans zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Wdrożenie PPK w placówkach oświatowych

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr, osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK

1. Pracownicze plany kapitałowe – charakterystyka systemu
• Wskazanie zasad rządzących pracowniczymi planami kapitałowymi
• Specyfika wdrożenia PPK w sektorze publicznym

2. Zapisywanie osób zatrudnionych do PPK
• Terminy wejścia przepisów dla poszczególnych pracodawców
• Analiza zmian wprowadzonych przez specustawy dot. COVID-19
• Przykłady obliczania terminów zapisu do PPK w zależności od rodzaju umowy łączącej pracodawcę z osobą zatrudnioną

3. Zasady naliczania wpłat do PPK
• Wskazanie zasad naliczania i odprowadzania wpłat do PPK
• Analiza aspektów podatkowych PPK – wskazanie momentu powstania przychodu
po stronie pracownika od wpłaty pracodawcy

4. Wybór instytucji prowadzącej PPK
• Analiza możliwości scentralizowania wyboru instytucji finansowej przez samorządy
• Zasady stosowania zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej
• Wskazanie sugerowanych zasad i kryteriów wyboru instytucji finansowej
• Obowiązki informacyjne wobec pracowników, jakie dokumenty i w jakiej formie należy dla nich przygotować
• Wykaz dokumentów urzędowych, które muszą zostać przygotowane przez działy kadr
i płac wraz z wskazaniem zasad posługiwania się nimi wobec pracowników
• Sugerowany harmonogram wdrożenia PPK dla jednostek oświatowych
• Wybór reprezentacji osób zatrudnionych oraz zakres kompetencji tego gremium
• Podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

5. Wypłata środków z systemu PPK
• Wskazanie zasad inwestowania środków przez instytucje finansowe
• Możliwość wypłaty środków przed oraz po osiągnięciu 60 lat
• Wypłata środków na cele zdrowotne oraz cele mieszkaniowe
• Podział środków w razie rozwodu oraz w razie śmierci uczestnika PPK

Czytaj więcej

Autorytet dyrektora w relacjach z nauczycielami. Co robić? Czego unikać?

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

• Jak rozpoznać potencjał zespołu i optymalnie zagospodarować zasoby i talenty swoich pracowników
• Jak korygować niepożądane zachowania pracowników i skutecznie nagradzać
• Jak przekazywać informacje zwrotne i niepopularne decyzje
• Jak komunikować preferencje i oczekiwania wobec pracowników
• Jak zbudować ZSM (Zaangażowanie – Satysfakcja – Motywacja) w zespole
• Jak budować wizerunek i autorytet osobisty w relacjach z podwładnymi i przełożonymi

Czytaj więcej

Jak rozpocząć staż i przejść przez procedury awansu zawodowego nauczyciela, aby uzyskać wyższy stopień?

Nauczyciele planujący rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
Nauczyciele, którzy są w trakcie odbywania stażu
Nauczyciele mianowani, dyplomowani, którzy pełnią lub planują pełnić funkcję opiekuna stażu

• Analiza zmian w przepisach o awansie zawodowym
• Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do rozpoczęcia stażu
• Wymagania i powinności nauczyciela związanie z awansem zawodowym
• Powinności dyrektora i opiekuna stażu w związku z awansem zawodowym nauczyciela
• Plan rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania – przykład
• Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawienia i podsumowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu
• Przedłużenie lub przerwanie stażu oraz kontynuowanie stażu w innej placówce
• Przebieg egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

Czytaj więcej

Kod QD85. O wypaleniu zawodowym i jego profilaktyce

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

• Wypalenie zawodowe jako efekt naruszenia równowagi wewnętrznej człowieka
• Ciało i mózg człowieka w chronicznym stresie – rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych
• Apatia, anhedonia i astenia jako konsekwencje wypalenia zawodowego (objawy wypalenia)
• Efektywność osobista vs wypalenie zawodowe
• Radzenie sobie z pierwszymi objawami wypalenia
• W poszukiwaniu równowagi życia – „antystresowa osobowość” i „antystresowe myślenie”
• Budowanie i respektowanie własnych granic w życiu zawodowym i osobistym

Czytaj więcej

Obserwacja i ocena pracy nauczyciela

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Rodzaje obserwacji pracy nauczyciela: diagnozująca, kontrolno-oceniająca, wspierająca (doradczo-doskonaląca) – cele, przebieg, wykorzystanie wyników do rozwoju pracy szkoły
i podnoszenia kompetencji nauczycieli
• Wskaźniki obserwacji pracy nauczyciela
• Wskaźniki obserwacji poziomu umiejętności ucznia
• Przygotowanie do obserwacji – rozmowa przed obserwacją
• Rozmowa po obserwacji – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej; scenariusz rozmowy po obserwacji zapewniającej bezpieczeństwo emocjonalne
• Obserwacja a ocena pracy nauczyciela
• Obserwacja koleżeńska – alternatywna metoda obserwacji wspierającej
• Dokumentacja obserwacji – konkretne przykłady

Czytaj więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• Komisje socjalne
• Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady
• Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• ZFŚS a RODO

Czytaj więcej

Czas pracy w placówce oświatowej – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

Kadra pedagogiczna
• Pojęcie czasu pracy w oświacie (czas pracy w ujęciu roku szkolnego; pensum)
• Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli
na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum
• Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw
• Ewidencja czasu pracy
• Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom a czas pracy
• Szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe a czas pracy

Kadra niepedagogiczna
• Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
• Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych
• Zasady planowania oraz zmiany rozkładów (harmonogramów/grafików) czasu pracy
• Zasady potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
• Zwolnienia od pracy – zasady udzielania i rozliczania
• Ewidencjonowanie czasu pracy po 01.01.2019 r.

Czytaj więcej

Jak zakończyć staż i uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego?

Nauczyciele, którzy kończą staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Nauczyciele, którzy są w trakcie odbywania stażu
Nauczyciele mianowani, dyplomowani, którzy pełnią lub planują pełnić funkcję opiekuna stażu

• Analiza zmian w przepisach o awansie zawodowym
• Wymagania i powinności nauczyciela związanie z awansem zawodowym
• Powinności dyrektora i opiekuna stażu w związku z awansem zawodowym nauczyciela
• Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawienia i podsumowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania
• Przedłużenie lub przerwanie stażu oraz kontynuowanie stażu w innej placówce
• Przebieg egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, przykładowe pytania, problemy do rozwiązania oraz zadania do wykonania

Czytaj więcej