wychowanie, opieka, profilaktyka

Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w kalendarium na www.kailean.pl
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

• Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
• Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
• Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
• Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
• Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
• Budowanie relacji i więzi z uczniami
• Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

Czytaj więcej

Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić?

Nauczyciele, pedagodzy

• Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
• Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
• Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży w kontekście kształtującej się osobowości
• Funkcje samouszkodzeń
• Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
• Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
• Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać

Czytaj więcej

Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym?

Nauczyciele edukacji przedszkolnej
Pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi

• Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka – wprowadzenie teoretyczne
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć rozwijających kompetencje
społeczno-emocjonalne w przedszkolu – podstawa prawna, plan pracy
• Ćwiczenia rozwijające zdolność do nazywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych
• Praktyczne warsztaty radzenia sobie ze złością u dzieci
• Jak uczyć dzieci wyrażać własne zdanie
• Lęk i strach – jak o nim rozmawiać i wspomagać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji
• Czy dziecko można nauczyć radzić sobie ze stresem? Rozwiązanie praktyczne
• Zabawy, ćwiczenia i warsztaty wspomagające rozwój społeczny

Czytaj więcej

Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym?

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi

• Kompetencje emocjonalne i społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym – wprowadzenie
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć rozwijających kompetencje
społeczno-emocjonalne w szkole – podstawa prawna, plan pracy
• Ćwiczenia rozwijające zdolność do nazywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych
• Praktyczne warsztaty radzenia sobie ze złością u dzieci w młodszym wieku szkolnym
• Jak uczyć dzieci wyrażać własne zdanie?
• Lęk i strach – jak o nim rozmawiać i wspomagać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji
• Czy dziecko można nauczyć radzić sobie ze stresem? Rozwiązanie praktyczne
• Zabawy, ćwiczenia i warsztaty wspomagające rozwój społeczny

Czytaj więcej

Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem w wieku przedszkolnym?

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Rozwój mowy i kompetencji językowych u dziecka w wieku przedszkolnym – wprowadzenie
• Ocena kompetencji komunikacyjnych dziecka – metody, studium przypadku
• Style komunikacji i ich znaczenie w dialogu z dzieckiem
• Bariery komunikacyjne – przykłady, ćwiczenie praktyczne
• Elementy pozytywnej dyscypliny w praktyce nauczyciela jako sposób na skuteczną komunikację z dzieckiem w wieku przedszkolnym
• Ćwiczenia i warsztaty skutecznej komunikacji z małym dzieckiem

Czytaj więcej

Rozwój seksualny – edukacja seksualna

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy

• Problem seksualności dzieci w pracy nauczycieli i pedagogów
• Kontekst społeczny problemu seksualności dzieci
• Modele wychowania seksualnego
• Zachowania normatywne w wieku przedszkolnym
• Masturbacja dziecięca, jak reagować
• Dojrzewanie – kontekst seksuologiczny
• Czynniki powstania zaburzeń seksualnych u dzieci
• Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czytaj więcej

Mediacje – relacje rodzicielskie i wychowawcze

Pedagodzy szkolni, nauczyciele

• Mediacja jako podstawowa forma współpracy
• Rola mediatora i zasady mediacji
• Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne mediatora
• Rodzaje i style prowadzenia mediacji
• Aktywne słuchanie i inne techniki zwiększające skuteczność mediatora
• Bariery w komunikacji – emocje stron i mediatora, nierównowaga stron
• Zasady umiejętnego mówienia, język porozumienia

Czytaj więcej

Kiedy dzieci nie przestrzegają norm i zasad? Psychologia uczniów klas młodszych

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni

• Norma rozwoju dziecka szkolnego – gdzie przebiega granica. Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela
• Znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka – działania nauczyciela
• Uczenie prawidłowych zachowań (wzmacnianie) w szkole
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych w szkole
• Wzmacnianie ekspresji i ciekawości dziecka oraz empatii wobec innych rówieśników
• Prawidłowe zachowania nauczyciela w sytuacji łamania norm i zasad
• Konstruowanie systemów reguł i zasad w klasie – praca z dziećmi i rodzicami
• Expose wychowawcy klasy – „kontrakt na reguły i zasady” z rodzicami
• Wydawanie skutecznych poleceń dzieciom

Czytaj więcej