specjalne potrzeby edukacyjne

Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w kalendarium na www.kailean.pl
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

• Rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń autystycznych (w tym zespołu Aspergera)
• Formy ekspresji specyficznych trudności dzieci z spektrum zaburzeń autyzmu w szkole
• Sytuacja psychologiczna dziecka z spektrum zaburzeń autyzmu w klasie – rówieśnicy wobec dziecka z ASD. Metody stymulowania relacji rówieśniczych
• Współpraca z rodzicami i jej znaczenie. Psychoedukacja rodziców jako narzędzie wspierania dziecka z ASD
• Przyczyny trudnych zachowań w ASD i ich przejawy na terenie szkoły. Dostosowania i strategie ułatwiające. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
• Strategie krótko- i długoterminowe w pracy nad trudnym zachowaniem (na terenie szkoły oraz w domu)
• Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych (TUS)
• Warsztat praktycznych umiejętności – analiza przypadków i wypracowywanie interwencji behawioralnych

Czytaj więcej

Praca z uczniem z zaburzeniami typu ADHD i ADD w szkole

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy

• Kontekst psychiatryczny i psychologiczny ADHD i ADD
• Objawy zaburzeń vs trudności w szkole – główne obszary problemów
• Objawy zaburzeń vs zachowania niepożądane – prawidłowe sposoby reagowania nauczycieli
• Impulsywność wynikająca z ADHD i ADD – budowanie systemu bezpieczeństwa w klasie
• Metody i techniki w pracy z uczniem z ADHD i ADD – jak pomóc uczniowi?
• Kiedy potrzebne jest włączenie pomocy zewnętrznej?
• Jak budować relacje z uczniem z ADHD i ADD?
• Włączanie rodziców do współpracy

Czytaj więcej

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

• Specyfika funkcjonowania dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – autorefleksja z elementami diagnozy
• Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
• Strategie radzenia sobie z dzieckiem nadwrażliwym, podwrażliwym w procesie eksponowania treści edukacyjnych i postępowania wychowawczego

Czytaj więcej

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Specyfika funkcjonowania dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – autorefleksja z elementami diagnozy
• Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
• Strategie radzenia sobie z dzieckiem nadwrażliwym, podwrażliwym w procesie eksponowania treści edukacyjnych i postępowania wychowawczego

Czytaj więcej

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

Logopedzi, terapeuci, nauczyciele

• Komunikacja alternatywna i wspomagająca – wprowadzenie
• Diagnoza potrzeb i umiejętności komunikacyjnych dziecka
• Metody, sposoby wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii dziecka
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca a jej praktyczne wykorzystanie w komunikowaniu się dziecka z otoczeniem

Czytaj więcej

Wspieranie kompetencji komunikacyjnych ucznia z deficytami rozwojowymi w kształceniu na odległość

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, logopedzi

• Kompetencje komunikacyjne ucznia z deficytami rozwojowymi – autorefleksja z elementami diagnozy
• Znaczenie współpracy z rodzicem ucznia w procesie kształcenia na odległość
• Wybrane metody i formy pracy z uczniem z deficytami rozwojowymi oraz przykłady ćwiczeń do wykorzystania w kształceniu na odległość, np. metoda werbo-tonalna, metoda glottodydaktyki, komunikacja alternatywna, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia z zakresu terapii ręki, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia terapeutyczne

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Logopedzi, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający szkół masowych

• Potrzeby i umiejętności komunikacyjne dziecka – autorefleksja z elementami diagnozy
• Deficyty rozwojowe – charakterystyka, wpływ na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny dziecka
• Wybrane metody pracy (np. metoda werbo-tonalna, metoda glottodydaktyki, komunikacja alternatywna), znaczenie komunikacji alternatywnej w terapii logopedycznej
• Planowanie terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – od czego zacząć

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

Logopedzi, nauczyciele-terapeuci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

• Potrzeby i umiejętności komunikacyjne ucznia – autorefleksja z elementami diagnozy
• Deficyty rozwojowe – charakterystyka, wpływ na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny ucznia
• Wybrane metody pracy (np. metoda werbo-tonalna, metoda glottodydaktyki, komunikacja alternatywna), znaczenie komunikacji alternatywnej w terapii logopedycznej
• Planowanie terapii logopedycznej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – od czego zacząć

Czytaj więcej