E-szkolenia – informacje ogólne

• E-szkolenia na MS Teams to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Dostępność: platforma edukacyjna MS Teams
• Realizacja on-line w czasie rzeczywistym – 5 godzin dydaktycznych
• Godziny realizacji zawiera oferta konkretnego e-szkolenia
• Podane w ofercie godziny realizacji obejmują: pierwsze 15 minut na tzw. próbę mikrofonu, dwa bloki szkoleniowe po 2 godziny dydaktyczne, między blokami szkoleniowymi 15-minutową przerwę oraz na zakończenie 1 godzinę dydaktyczną na pytania i odpowiedzi
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu
• Konta użytkowników zakłada organizator szkolenia
• Logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)
• Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty
• Zaświadczenia w wersji papierowej

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny:
– przyjmowanie uczniów do szkoły
– organizacja kształcenia
– między teorią a praktyką – studia przypadków
• Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym
i metodycznym – organizacja i nadzór:
– doświadczenia ucznia i szkoły
– metody pracy z uczniem cudzoziemskim
• Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

Czytaj więcej

Jak sprawić, by uczniowie utrwalali materiał aktywnie i ze zrozumieniem (Teams)

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich rodzajów szkół

• Jak przeciwdziałać nietrwałości pamięci
• Co należy zrobić w czasie lekcji, by uczeń zapamiętał wymagany materiał
• Jak uczynić uczniów autorami zadań sprzyjających powtarzaniu i zapamiętywaniu wiadomości
• Jak powtarzać, a jak na pewno tego nie robić
• Proste techniki pracy sprzyjające zapamiętywaniu

Czytaj więcej

Obserwacja i ocena pracy nauczyciela (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Rodzaje obserwacji pracy nauczyciela: diagnozująca, kontrolno-oceniająca, wspierająca (doradczo-doskonaląca) – cele, przebieg, wykorzystanie wyników do rozwoju pracy szkoły
i podnoszenia kompetencji nauczycieli
• Wskaźniki obserwacji pracy nauczyciela
• Wskaźniki obserwacji poziomu umiejętności ucznia
• Przygotowanie do obserwacji – rozmowa przed obserwacją
• Rozmowa po obserwacji – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej; scenariusz rozmowy po obserwacji zapewniającej bezpieczeństwo emocjonalne
• Obserwacja a ocena pracy nauczyciela
• Obserwacja koleżeńska – alternatywna metoda obserwacji wspierającej
• Dokumentacja obserwacji – konkretne przykłady

Czytaj więcej

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

• Co dzieje się, gdy człowiek zaniecha konstytuowania systemu norm etycznych? A. Maslow
o wartościach, antywartościach, dojrzałej osobowości – elementy psychologii humanistycznej
• Kilka refleksji na bazie psychologii pozytywnej. M. Seligman o cnotach i siłach charakteru
• Rozumienie wychowania do wartości w oparciu o nurt kultury chrześcijańskiej
• Wychowanie do wartości czy edukacja do wartości?
• Antyczna triada wartości – prawda, dobro, piękno w XXI w.
• Wrażliwość czy odporność?
• normach społecznych słów kilka. Zachowania prospołeczne – jak je kształtować
• Nauczyciel-wychowawca i jego „strefa wpływów”. Czy istnieje ideał wychowawczy?
• Sokratesie i trzech mądrych małpach

Czytaj więcej

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Teams)

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, SOSW

• Jakie dokumenty powinien dostarczyć rodzic dziecka do placówki, by zostało ono objęte wsparciem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
• Powołanie zespołu do wczesnego wspomagania rozwoju w placówce – skład zespołu, zakres kompetencji i zadań członków zespołu
• Procedury, dokumenty obowiązujące w placówce przy organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• Dostosowanie dokumentacji do zaleceń zawartych w opinii dziecka o potrzebie objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju – indywidualny program wspomagania (zakres i tryb opracowania), plany pracy z dzieckiem
• Organizacja współpracy między specjalistami i rodzicami dziecka, ewaluacja postępów dziecka w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z języka polskiego – metody online i w klasie (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej (kl.8)

• Testy on-line i na papierze (Socrative, Worldwall, Formularze Google)
• Interaktywne lekcje (Wakelet, Symbaloo Learning Paths)
• Powtórki poprzez grywalizację (chińczyk, wyścig na metrze, komiks)
• Ciekawe zadania wspomagające utrwalanie pamięciowe (heksy w kółko, pudełko tajemnic, kapusta)
• Powtórki lekturowe (karciane lekturowe narracje)
• Atrakcyjne zadania dzięki TIK (generatory krzyżówek, wykreślanek, Woldwall)

Czytaj więcej

Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne (Teams)

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

UWAGA! SZKOLENIE WRZEŚNIOWE ZOSTAŁO PRZENIESIONE NA PAŹDZIERNIK

• Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
• Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
• Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
• Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
• Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
• Budowanie relacji i więzi z uczniami
• Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

Czytaj więcej

Psy i koty – nasze alter ego (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, miłośnicy “braci mniejszych”

UWAGA! DOCHÓD ZE SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY FUNDACJI FELIS Z LUBLINA

• Psy i koty – nasze alter ego, czyli rzecz o ekstra- i introwertyzmie
• Życie według psa, życie według kota – blaski, cienie, dobre rady
• Wszystkie koty mają Zespół Aspergera
• Wszystkie psy mają ADHD
• Zwierzęta a terapia
• Święci miłośnicy zwierzaków
• Pół żartem, pół serio – wybrane, żartobliwe testy osobowości
• Jak znani poeci napisaliby piosenkę o kotku i płotku

Czytaj więcej

Antykruchość. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

• Czym jest odporność psychiczna, czyli skąd się biorą „żelazne dzieci”
• Ja mam, ja jestem, ja mogę – trzy źródła odporności
• Twardość psychiczna, czyli osobowościowa odporność
• Sprężystość – koncepcja Resilience w praktyce pedagogicznej
• Model 4 C
• Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej
• Koło Dzielności i pedagogika przygód
• Vuca, Damokles, Feniks i Hydra – jak się to ma do wspierania rozwoju?
• Wybrane zasoby osobiste jako wsparcie antykruchości
• Czy to się przyda w szkole? Garść praktyki
• Przykładowy test i inwentarz do badania odporności psychicznej

Czytaj więcej