Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych (X/2020)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• Komisje socjalne
• Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady
• Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• ZFŚS a RODO

Czytaj więcej

Wdrożenie PPK w placówkach oświatowych (X/2020)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr, osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK

1. Pracownicze plany kapitałowe – charakterystyka systemu
• Wskazanie zasad rządzących pracowniczymi planami kapitałowymi
• Specyfika wdrożenia PPK w sektorze publicznym

2. Zapisywanie osób zatrudnionych do PPK
• Terminy wejścia przepisów dla poszczególnych pracodawców
• Analiza zmian wprowadzonych przez specustawy dot. COVID-19
• Przykłady obliczania terminów zapisu do PPK w zależności od rodzaju umowy łączącej pracodawcę z osobą zatrudnioną

3. Zasady naliczania wpłat do PPK
• Wskazanie zasad naliczania i odprowadzania wpłat do PPK
• Analiza aspektów podatkowych PPK – wskazanie momentu powstania przychodu
po stronie pracownika od wpłaty pracodawcy

4. Wybór instytucji prowadzącej PPK
• Analiza możliwości scentralizowania wyboru instytucji finansowej przez samorządy
• Zasady stosowania zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej
• Wskazanie sugerowanych zasad i kryteriów wyboru instytucji finansowej
• Obowiązki informacyjne wobec pracowników, jakie dokumenty i w jakiej formie należy dla nich przygotować
• Wykaz dokumentów urzędowych, które muszą zostać przygotowane przez działy kadr
i płac wraz z wskazaniem zasad posługiwania się nimi wobec pracowników
• Sugerowany harmonogram wdrożenia PPK dla jednostek oświatowych
• Wybór reprezentacji osób zatrudnionych oraz zakres kompetencji tego gremium
• Podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

5. Wypłata środków z systemu PPK
• Wskazanie zasad inwestowania środków przez instytucje finansowe
• Możliwość wypłaty środków przed oraz po osiągnięciu 60 lat
• Wypłata środków na cele zdrowotne oraz cele mieszkaniowe
• Podział środków w razie rozwodu oraz w razie śmierci uczestnika PPK

Czytaj więcej

Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne (X/2020)

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

• Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
• Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
• Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
• Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
• Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
• Budowanie relacji i więzi z uczniami
• Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

Czytaj więcej

Dziecko widzem i aktorem – edukacja teatralna dla najmłodszych (X/2020)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Edukacja teatralna w przedszkolu
• Rola nauczyciela w edukacji teatralnej
• Zabawy na dzień dobry – zabawy integracyjne, językowe, naśladowcze
• Zwykły niezwykły przedmiot – dobór środków dydaktycznych
• Żywy teatr
• Teatr paluszkowy
• Teatr kukiełkowy
• Teatr Cieni
• „Bajki znane i nieznane” – symbolizm
• Praca z tekstem literackim w edukacji teatralnej

Czytaj więcej

Trudne lektury na lekcjach języka polskiego (X/2020)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego w klasach 4-8
• Trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze
• Lektura jako projekt – myślenie projektowe sposobem na tekst literacki
• Wykorzystanie mechanizmów gier w pracy nad lekturą
• Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu
• Podstawy języka wizualnego
• „Obupółkulowe” odczytywanie tekstu literackiego
• Metody i techniki wizualizacji: infografika, myślografia

Czytaj więcej

Czas pracy w placówce oświatowej – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (X/2020)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

Kadra pedagogiczna
• Pojęcie czasu pracy w oświacie (czas pracy w ujęciu roku szkolnego; pensum)
• Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli
na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum
• Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw
• Ewidencja czasu pracy
• Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom a czas pracy
• Szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe a czas pracy

Kadra niepedagogiczna
• Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
• Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych
• Zasady planowania oraz zmiany rozkładów (harmonogramów/grafików) czasu pracy
• Zasady potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
• Zwolnienia od pracy – zasady udzielania i rozliczania
• Ewidencjonowanie czasu pracy po 01.01.2019 r.

Czytaj więcej

W królestwie ortografii (X/2020)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

• Efektywne rozwijanie kompetencji ortograficznych w klasach młodszych (niezbędnik teoretyczny)
– Ortografia w podstawie programowej
– Zasady kształtowania nawyku ortograficznego
– Planowanie pracy
• Bank dobrych pomysłów
– Wspieranie indywidualnego potencjału uczniów (inteligencje wielorakie, style uczenia się)
– Rodzaje ćwiczeń ortograficznych
– Mnemotechniczny trening ortograficzny
– Zabawy i gry ortograficzne (planszowe, karciane, z kostkami, ruchowe, ze śpiewem, interaktywne itp.)
– Ortobajki i rymowanki
– Jak poprawiać błędy ortograficzne?

Czytaj więcej

Kiedy dzieci nie przestrzegają norm i zasad? Psychologia uczniów klas młodszych (X/2020)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni

• Norma rozwoju dziecka szkolnego – gdzie przebiega granica. Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela
• Znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka – działania nauczyciela
• Uczenie prawidłowych zachowań (wzmacnianie) w szkole
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych w szkole
• Wzmacnianie ekspresji i ciekawości dziecka oraz empatii wobec innych rówieśników
• Prawidłowe zachowania nauczyciela w sytuacji łamania norm i zasad
• Konstruowanie systemów reguł i zasad w klasie – praca z dziećmi i rodzicami
• Expose wychowawcy klasy – „kontrakt na reguły i zasady” z rodzicami
• Wydawanie skutecznych poleceń dzieciom

Czytaj więcej