Zmiany w prawie pracy obejmujące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (XI/2020)

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Pracownicy Kadr

• Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
• Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
• Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
• Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• Ocena pracy i awans zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych (X/2020)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• Komisje socjalne
• Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady
• Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• ZFŚS a RODO

Czytaj więcej

Wdrożenie PPK w placówkach oświatowych (X/2020)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr, osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK

1. Pracownicze plany kapitałowe – charakterystyka systemu
• Wskazanie zasad rządzących pracowniczymi planami kapitałowymi
• Specyfika wdrożenia PPK w sektorze publicznym

2. Zapisywanie osób zatrudnionych do PPK
• Terminy wejścia przepisów dla poszczególnych pracodawców
• Analiza zmian wprowadzonych przez specustawy dot. COVID-19
• Przykłady obliczania terminów zapisu do PPK w zależności od rodzaju umowy łączącej pracodawcę z osobą zatrudnioną

3. Zasady naliczania wpłat do PPK
• Wskazanie zasad naliczania i odprowadzania wpłat do PPK
• Analiza aspektów podatkowych PPK – wskazanie momentu powstania przychodu
po stronie pracownika od wpłaty pracodawcy

4. Wybór instytucji prowadzącej PPK
• Analiza możliwości scentralizowania wyboru instytucji finansowej przez samorządy
• Zasady stosowania zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej
• Wskazanie sugerowanych zasad i kryteriów wyboru instytucji finansowej
• Obowiązki informacyjne wobec pracowników, jakie dokumenty i w jakiej formie należy dla nich przygotować
• Wykaz dokumentów urzędowych, które muszą zostać przygotowane przez działy kadr
i płac wraz z wskazaniem zasad posługiwania się nimi wobec pracowników
• Sugerowany harmonogram wdrożenia PPK dla jednostek oświatowych
• Wybór reprezentacji osób zatrudnionych oraz zakres kompetencji tego gremium
• Podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

5. Wypłata środków z systemu PPK
• Wskazanie zasad inwestowania środków przez instytucje finansowe
• Możliwość wypłaty środków przed oraz po osiągnięciu 60 lat
• Wypłata środków na cele zdrowotne oraz cele mieszkaniowe
• Podział środków w razie rozwodu oraz w razie śmierci uczestnika PPK

Czytaj więcej

Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (XI/2020)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC. KOLEJNY TERMIN – W NOWYM SEMESTRZE.

• Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
• Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
• Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
• Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
• Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

Czytaj więcej

Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne (X/2020)

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

• Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
• Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
• Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
• Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
• Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
• Budowanie relacji i więzi z uczniami
• Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

Czytaj więcej

Praca z uczniem z zaburzeniami typu ADHD i ADD w szkole (XII/2020)

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy

• Kontekst psychiatryczny i psychologiczny ADHD i ADD
• Objawy zaburzeń vs trudności w szkole – główne obszary problemów
• Objawy zaburzeń vs zachowania niepożądane – prawidłowe sposoby reagowania nauczycieli
• Impulsywność wynikająca z ADHD i ADD – budowanie systemu bezpieczeństwa w klasie
• Metody i techniki w pracy z uczniem z ADHD i ADD – jak pomóc uczniowi?
• Kiedy potrzebne jest włączenie pomocy zewnętrznej?
• Jak budować relacje z uczniem z ADHD i ADD?
• Włączanie rodziców do współpracy

Czytaj więcej

Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić? (XI/2020)

Nauczyciele, pedagodzy

• Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
• Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
• Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży w kontekście kształtującej się osobowości
• Funkcje samouszkodzeń
• Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
• Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
• Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać

Czytaj więcej

TIK na języku polskim (XI/2020)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Multimedialne lekcje w aplikacji Wakelet
• Projektowanie lekcji powtórzeniowych (np. przed egzaminem) w Symbaloo Learning Paths
• Gromadzenie materiałów (syntezy, powtórki) w Witrynach Google
• Samosprawdzające się testy w formularzach (Google, Microsoft)
• Informacja zwrotna w quizach: Quizziz, Kahoot, Quizola
• Informacja zwrotna od uczniów – Mentimeter

Czytaj więcej

Od malucha do starszaka – kształcenie umiejętności czytania u dzieci w wieku przedszkolnym – Moduł I (XII/2020)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Nowatorskie metody wspierające proces czytania w wieku przedszkolnym
• Etapy wprowadzania nauki czytania poprzez zabawę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
• Zabawy wspierające czytanie dzieci w wieku przedszkolnym
• Praktyczne sposoby pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu

Czytaj więcej

Dziecko widzem i aktorem – edukacja teatralna dla najmłodszych (X/2020)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Edukacja teatralna w przedszkolu
• Rola nauczyciela w edukacji teatralnej
• Zabawy na dzień dobry – zabawy integracyjne, językowe, naśladowcze
• Zwykły niezwykły przedmiot – dobór środków dydaktycznych
• Żywy teatr
• Teatr paluszkowy
• Teatr kukiełkowy
• Teatr Cieni
• „Bajki znane i nieznane” – symbolizm
• Praca z tekstem literackim w edukacji teatralnej

Czytaj więcej