Organizacja pracy szkoły podstawowej z wykorzystaniem możliwości tworzenia grup mieszanych wiekowo (05/2021)

Dyrektorzy, pedagodzy, przedstawiciele organów prowadzących

· Klasy łączone – wymiar prawny
 podstawa prawna funkcjonowania klas łączonych
 kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo a wymagania państwa wobec szkół
 zasady organizacji kształcenia
 między teorią a praktyką – studia przypadków
· Klasy łączone – aspekt pedagogiczny
 uwarunkowania kształcenia w grupie zróżnicowanej wiekowo
· Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości (05/2021)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy

• Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny:
 przyjmowanie uczniów do szkoły
 organizacja kształcenia
 między teorią a praktyką – studia przypadków
• Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym
i metodycznym – organizacja i nadzór:
 doświadczenia ucznia i szkoły
 metody pracy z uczniem cudzoziemskim
• Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

Czytaj więcej

Programy wspomagania szkół – od diagnozy do podsumowania (05/2021)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN

• Programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania szkół i placówek oświatowych
• Kryteria jakości programu w świetle założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli
• Związki przyczynowo-skutkowe na linii potrzeba rozwojowa szkoły – potrzeba szkoleniowa szkoły – potrzeba szkoleniowa nauczycieli, czyli logika pionowa matrycy programu
• Zależności na linii problem – cel – działanie, czyli logika pozioma matrycy programu
• Cele ogólne i szczegółowe. Dobór form wsparcia. Metadziałania. Harmonogram działań
• Wskaźniki programu, źródła pozyskania danych, częstotliwość pomiaru
• Sposoby monitorowania i ewaluacji programu, przykładowe narzędzia
• Podsumowanie programu – sprawozdanie, wnioski, rekomendacje
• Dokumentacja programu – minimum formalności, maksimum przydatności. Przykładowe narzędzia – diagnostyczne, planistyczne, monitoringowe, ewaluacyjne, sprawozdawcze

Czytaj więcej

Jak zakończyć rok szkolny? Zadania i obowiązki nauczycieli i wychowawców (05/2020)


Nauczyciele wszystkich typów szkół
Wychowawcy oddziałów klasowych

• Analiza przepisów dotyczących oceniania i klasyfikacji uczniów – wynikające z nich obowiązki nauczycieli i wychowawców
• Czym różni się klasyfikacja śródroczna od rocznej?
• Czym różni się klasyfikacja roczna od końcowej?
• Klasyfikacja roczna – warunki promowania i klasyfikowania uczniów – egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, sprawdzające
• Dokumentacja szkolna – jak poprawnie wypełnić arkusz ocen i świadectwo
• Praktyczne rady, które pomogą uniknąć odwołań od ocen rocznych

Czytaj więcej