Programy wspomagania szkół – od diagnozy do podsumowania (05/2021)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN

• Programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania szkół i placówek oświatowych
• Kryteria jakości programu w świetle założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli
• Związki przyczynowo-skutkowe na linii potrzeba rozwojowa szkoły – potrzeba szkoleniowa szkoły – potrzeba szkoleniowa nauczycieli, czyli logika pionowa matrycy programu
• Zależności na linii problem – cel – działanie, czyli logika pozioma matrycy programu
• Cele ogólne i szczegółowe. Dobór form wsparcia. Metadziałania. Harmonogram działań
• Wskaźniki programu, źródła pozyskania danych, częstotliwość pomiaru
• Sposoby monitorowania i ewaluacji programu, przykładowe narzędzia
• Podsumowanie programu – sprawozdanie, wnioski, rekomendacje
• Dokumentacja programu – minimum formalności, maksimum przydatności. Przykładowe narzędzia – diagnostyczne, planistyczne, monitoringowe, ewaluacyjne, sprawozdawcze

Czytaj więcej

Jak zakończyć rok szkolny? Zadania i obowiązki nauczycieli i wychowawców (05/2020)


Nauczyciele wszystkich typów szkół
Wychowawcy oddziałów klasowych

• Analiza przepisów dotyczących oceniania i klasyfikacji uczniów – wynikające z nich obowiązki nauczycieli i wychowawców
• Czym różni się klasyfikacja śródroczna od rocznej?
• Czym różni się klasyfikacja roczna od końcowej?
• Klasyfikacja roczna – warunki promowania i klasyfikowania uczniów – egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, sprawdzające
• Dokumentacja szkolna – jak poprawnie wypełnić arkusz ocen i świadectwo
• Praktyczne rady, które pomogą uniknąć odwołań od ocen rocznych

Czytaj więcej