Курс польского языка (A1/A2)

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

 • Человек, владеющий языком на уровне A2, понимает высказывания и часто используемые выражения в темах, связанных с ежедневной жизнью (это, например, элементарная информация, касающаяся собеседника и его семьи, покупок, окружения, работы). Умеет изъясниться в стандартных, простых коммуникационных ситуациях, предусматривающих только непосредственный обмен мнением на знакомые и типичные темы. Умеет простым способом описывать свое происхождение и окружение, в котором живет, а также затрагивать вопросы, связанные с наиболее важными потребностями ежедневной жизни
 • Благодаря приобретенным компетенциям, вы обретете уверенность в себе в новой реальности, вам будет легче общаться с работодателем, коллегами, должностными лицами, учителями ваших детей, а также вы установите новые профессиональные и личные контакты;  знание польского языка откроет вашу жизнь с другой стороны
 • Курс проводится выпускницей польской филологии, родом из Беларуси, проживающей в Польше более 30 лет; вы получите много ценных советов для самостоятельного и эффективного изучения польского языка

ДЛЯ КОГО

 • Взрослые из Украины или Беларуси, которые хотят изучить польский язык на базовом уровне
 • Мы особенно поощряем участие родителей детей дошкольного или школьного возраста – в качестве педагогического учреждения, мы можем помочь в выполнении формальностей, связанных с организацией обучения, репетиторства, предоставить информацию о вариантах поддержки для детей с особыми образовательными потребностями и т. д.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА 

Ольга Очковска-Фюкпрезидент правления Kailean® sp. z o.o., директор KAILEAN® – Аккредитованного центра подготовки учителей; выпускник польской филологии Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине;  сертифицированный тренер, бизнес-консультант субъектов социальной экономики;  многолетний опыт управления компанией, педагогическим институтом, несколько лет практики создания, реализации и учета проектов, финансируемых из фондов ЕС, в том числе для сотрудников системы образования; автор множества инструментов, поддерживающих управление процессами обучения и развития.

ФОРМА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

 • занятия с использованием гибридных методов обучения
 • стационарно: 130 уроков по 45 минут
 • онлайн: доступ к интерактивным материалам, групповому форуму и бесплатным консультациям  

КОГДА, ГДЕ, СКОЛЬКО СТОИТ

 • Срок обучения: 13 недель, занятия 2 раза в неделю по 5 уроков (1 урок – 45 минут)
 • Курс проводится в КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Щецин) в группах до 12 человек
 • Цена: 3900 злотых, включая: учебные материалы, сертификат, кофе, сладости
 • Оплата производится банковским переводом: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 • Можно платить частями.
 • Оплата в полном объеме перед началом курса – скидка 10% 

Что нужно сделать, чтобы получить ваучер на обучение финансируемое бюро по трудоустройству? 👉 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Вы хотите записаться на курс?

Звоните +48 608 340 644 или пишите: olgafiuk@kailean.pl

Kурс начинается 18.04.2023 г., занятия во вторник и четверг 9.00-13.15

👉 Курс польского языка для начинающих A1 по выходным

👉 Курс польского языка B1 по выходным

👉 Курс польского языка B2/C1 по выходным

👉 Индивидуальные уроки польского языка для любого уровня подготовки


Kurs języka polskiego (A1/A2)

DLACZEGO WARTO

 • Osoba posługująca się językiem na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego
 • Dzięki nabytym kompetencjom nabierzesz pewności siebie w nowej rzeczywistości, łatwiej porozumiesz się z pracodawcą, współpracownikami, urzędnikami, nauczycielami Twoich dzieci, nawiążesz nowe kontakty zawodowe i prywatne; znajomość języka polskiego sprawi, że Twoje życie nabierze innej perspektywy
 • Kurs jest prowadzony przez absolwentkę filologii polskiej, pochodzącą z Białorusi, od ponad 30 lat mieszkającą w Polsce; otrzymasz wiele cennych wskazówek do samodzielnej i efektywnej nauki języka polskiego

DLA KOGO

 • Osoby dorosłe, pochodzące z Ukrainy lub Białorusi, które chcą nauczyć języka polskiego na poziomie podstawowym
 • Szczególnie zachęcamy do udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym – jako placówka doskonalenia nauczycieli możemy pomóc w załatwieniu formalności związanych z organizacją nauki, korepetycji, udzielić informacji o możliwościach wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itd.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • zajęcia prowadzone są metodą hybrydową
 • stacjonarnie: 130 godzin dydaktycznych
 • online: dostęp do interaktywnych materiałów, forum grupowego oraz bezpłatnych konsultacji

AUTOR KURSU i OSOBA PROWADZĄCA

Olga Oczkowska-Fiuk – prezes zarządu i właściciel Kailean® sp. z o.o., dyrektor KAILEAN® – Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli; absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie; certyfikowany trener, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej; wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, placówką doskonalenia nauczycieli, kilkunastoletnia praktyka w tworzeniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE, w tym dla kadr systemu oświaty; autor wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesami szkoleniowymi i rozwojowymi.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: 13 tygodni, spotkania 2 razy w tygodniu po 5 lekcji (1 lekcja – 45 minut)
 • Kurs jest realizowany w siedzibie КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Szczecin), w grupach do 12 osób
 • Cena: 3900 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, serwis kawowy
 • Płatność przelewem: mBank 79 1140 2004 0000 3902 7890 3085
 • Można płacić w ratach.
 • Jednorazowa opłata całości przed rozpoczęciem kursu – zniżka 10%

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać bon szkoleniowy na kurs finansowany przez urząd pracy? 👉 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Chcesz się zapisać na kurs?

Dzwoń +48 608 340 644 lub pisz: olgafiuk@kailean.pl

Rozpoczęcie 18.04.2023 r., zajęcia we wtorki i czwartki 9.00-13.15

👉 Kurs języka polskiego dla początkujących A1 w weekendy

👉 Kurs języka polskiego B1 w weekendy

👉 Kurs języka polskiego B2/C1 w weekendy

👉 Indywidualne lekcje języka polskiego na dowolnym poziomie zaawansowania